Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 3 năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 2019 2020 - LỚP 5
VÒNG 3 (Mở ngày 22/10/2019)
Họ tên: ……………………………………….…………………………..…………………………..
Bài thi số 1: Bức tranh ẩn (Chọn cặp giá trị bằng nhau)
Bài thi số 2: 12 con giáp:
Câu 1: Cho: 3m 4cm = ….. cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ………
a/ 340 ; b/ 304 ; c/ 34 ; d/ 3004.
Câu 2: Cho: 3m 9cm = ….. m. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ………
a/
9
3
1000
; b/
9
3
10000
; c/
9
3
100
; d/
9
3
10
.
Câu 3: Cho: 4 tấn 18dag. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ………
a/ 4180 ; b/ 40018 ; c/ 400018 ; d/ 4018.
Câu 4: Tìm trung bình cộng của tất cả các số chẵn 3 chữ số chia hết cho 5. Đó là:
Câu 5: Cho 2 số tự nhiên, biết s lớn 86. Số lớn hơn trung bình cộng của hai số 24.
Vậy số là: ….. a/ 58 ; b/ 56 ; c/ 38 ; d/ 76.
Câu 6: Tổng của hai số chẵn 326, biết giữa hai số đó 18 số chẵn.
Vậy số lớn trong hai số đó …...
Câu 7: Hai số tự nhiên tổng 65. Nếu gấp số thứ nhất lên 2 lần số thứ hai lên 5 lần
thì tổng mới 184. Vậy số thứ nhất ………
Câu 8: Một cửa hàng bán vải, ngày đầu bán được 363 mét vải, ngày đầu bán kém ngày
thứ hai 36m bán nhiều hơn ngày thứ ba 114m. Vậy trung bình mỗi ngày bán được
số mét vải là: ……… m. a/ 337 ; b/ 373 ; c/ 1011 ; d/ 1052.
Câu 9: Một doanh trại quân đội dự trữ gạo đ cho 60 người ăn trong 30 ngày. Sau khi ăn
được 10 ngày thì 20 người chuyển đi. Vậy số gạo còn lại đó thì doanh trại ăn được bao
nhiêu ngày nữa? a/ 15 ngày ; b/ 5 ngày ; c/ 10 ngày ; d/ 3 ngày.
Câu 10: tất cả 120 quả táo, ổi xoài. Số xoài gấp 2 lần số i, số ổi gấp 3 lần số táo.
Như vậy số xoài là: ……… quả.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài thi số 3: Không giới hạn
Câu số 1: 3dm = m. Phân số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là:
a/
1000
3
; b/
100
3
; c/
; d/
10000
3
Câu số 2: 27kg = …tạ. Phân số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là:
a/
1000
27
; b/
100
27
; c/
10
27
; d/
10000
27
Câu số 3: Phân số thập phân
100
15
được đọc là:
a/ Mười lăm phần trăm ; b/ Mười lăm phần mười ;
c/ Mười năm phần mười ; d/ Mười năm phần trăm.
Câu số 4: Viết phân số thập phân: “Bốn trăm linh năm phần nghìn”
a/
1000
405
; b/
100
45
; c/
100
405
; d/
1000
45
Câu số 5: Phân số nào dưới đây phân số thập phân?
a/
70
25
; b/
100
49
; c/
30
17
; d/
53
100
Câu số 6: Phân số nào dưới đây không phải phân số thập phân?
a/
10
17
; b/
1000
167
; c/
100
59
; d/
300
41
Câu số 7: Khẳng định nào sau đây SAI?
a/ Phân số
8
3
viết dưới dạng phân số thập phân
1000
357
;
b/ Phân số
5
4
viết dưới dạng phân số thập phân
100
80
;
c/ Phân số
25
7
viết dưới dạng phân số thập phân
100
28
;
d/ Phân số
4
1
viết dưới dạng phân số thập phân
100
25
Câu số 8: Phân số nào dưới đây thể chuyển thành phân số thập phân?
a/
18
23
; b/
35
14
; c/
30
17
; d/
25
11
Câu số 9: Phân số nào dưới đây không thể chuyển thành phân số thập phân?
a/
8
23
; b/
13
25
; c/
20
15
; d/
25
17
Câu số 10: Phân số nào dưới đây không thể chuyển thành phân số thập phân?
a/
200
38
; b/
; c/
30
39
; d/
35
42
Câu số 11: Chuyển phân số
2
5
thành phân số thập phân:
a/
; b/
100
25
; c/
10
25
; d/
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu số 12: Chuyển phân số
8
5
thành phân số thập phân mẫu số 1000
a/
800
500
; b/
1000
500
; c/
1000
625
; d/
1000
800
Câu số 13: Chuyển phân số
25
13
thành phân số thập phân mẫu s 100. Kết quả đúng là:
a/
100
65
; b/
100
42
; c/
100
52
; d/
100
88
Câu số 14: Phân số
10
33
thể viết bằng hỗn số nào sau đây?
a/
100
3
3
; b/
10
3
3
; c/
10
1
6
; d/
10
2
3
Câu số 15: Phân số
10
45
thể viết bằng hỗn số nào sau đây?
a/
10
5
4
; b/
10
15
4
; c/
10
45
1
; d/
10
1
45
Câu số 16: Phân số
10
124
thể viết bằng hỗn số nào sau đây?
a/
100
24
1
; b/
10
4
12
; c/
10
24
1
; d/
100
4
12
Câu số 17: Phân số
100
153
thể viết bằng hỗn số nào sau đây?
a/
100
5
13
; b/
100
53
1
; c/
100
3
6
; d/
100
3
15
Câu số 18: Phân số
100
313
thể viết bằng hỗn số nào sau đây?
a/
100
3
31
; b/
100
13
3
; c/
100
4
3
; d/
100
31
3
Câu số 19: Phân số
100
507
thể viết bằng hỗn số nào sau đây?
a/
100
7
50
; b/
10
7
5
; c/
100
1
57
; d/
100
7
5
Câu số 20: Phân số
100
2509
thể viết bằng hỗn số nào sau đây?
a/
100
9
25
; b/
100
509
2
; c/
100
5
29
; d/
100
9
250
Câu số 21: Phân số
100
3056
thể viết bằng hỗn số nào sau đây?
a/
100
6
35
; b/
100
6
305
; c/
100
56
3
; d/
100
56
30
Câu số 22: Phân số
1000
4562
thể viết bằng hỗn số nào sau đây?
a/
1000
2
456
; b/
1000
562
4
; c/
1000
62
45
; d/
100
62
45

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 3

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 3 năm học 2019 - 2020 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 5 diễn ra ngày 22/10/2019. Đề thi Toán có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng.

Tham khảo đề luyện thi Violympic Toán lớp 5 qua các năm

Đề thi giải toán qua mạng lớp 5 vòng 3 bao gồm 3 bài thi: Bức tranh bí ẩn, 12 con giáp, không giới hạn theo từng mức độ khó dễ tăng dần có đáp án chi tiết kèm theo mỗi phần thi cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 5, tính nhanh, tính nhẩm và chuẩn bị cho các vòng thi giải Toán qua mạng tiếp theo. Các em học sinh tham khảo Lịch thi Viompic năm 2019 - 2020 mới nhất để nắm được lịch thi và các vòng thi tiếp theo.

Đánh giá bài viết
4 3.127
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Violympic lớp 5 Xem thêm