Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 1

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng dành cho học sinh lớp 3 có đáp án đi cùng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh hi vọng giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán Tiếng Anh qua mạng năm học 2016 - 2017.

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2015 - 2016 trực tuyến

Exam number 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 1

Exam number 2: Đi tìm kho báu

Question 1: How many days are in a week?

a. five days b. six days c. seven days d. twelve days

Question 2: Find x if x : 7 = 5

a. 35 b. 30 c. 25 d. 40

Question 3: Which is the same as 31 - 5?

a. 5 x 5 b. 20 + 6 c. 8 x 4 - 4 d. 6 x 5 - 1

Question 4: Choose the expression that the result is 13?

a. 7 x 2 + 1 b. 3 x 5 - 2 c. 4 x 3 - 1 d. 6 x 3 - 3

Question 5: Pox is the sixth student in line and there are three students behind in the line.

How many students are there in the line?

a. nine students b. six students

c. eight students d. seven students

Exam number 3: Fill in the blank with the suitable sign (>, =; <)

Question 1: Mrs. Jane buys three egg trays. One of them is shown in the picture below. How many eggs does she have?

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 1

Fill in the blank with the suitable numbers

Question 2: 21cm : 3 = ........ cm

Question 3: Find x such that x - 23 = 45

Question 4: How many circles are there?

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 1

Question 5: 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 = 4 x M. The value of M is ........

Question 6: A pen cost 2 dollars. Jenny buys five pens. How much does Jenny pay

Question 7: How many numbers greater than 23 are there?

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 1

Question 8: If 35 : 5 x X = 0 then X = .........

Question 9: How many blue circles are there in the following picture?

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 3 vòng 1

Question 10: Find x such that: x + 28 = 42

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 1

Exam number 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

(6) < (1) < (5) < (12) < (14) < (15) < (8) < (19) < (3) < (10) < (2) < (9) < (16) < (13) < (20) < (11) < (17) < (4) < (7) < (18)

Exam number 2: Đi tìm kho báu

Question 1: c

Question 2: a

Question 3: b

Question 4: b

Question 5: a

Exam number 3: Fill in the blank with the suitable sign

Question 1: 18 Question 2: 7 Question 3: 68 Question 4: 5

Question 5: 6 Question 6: 10 Question 7: 6

Question 8: 0 Question 9: 4 Question 10: 14

Đánh giá bài viết
1 380
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Violympic lớp 3 Xem thêm