Điểm mới của Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi quy định về hóa đơn

1 691

Điểm mới thông tư 37/2017 về sử dụng hóa đơn

Ngày 27/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung nhiều quy định về hóa đơn. Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTCThông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. VnDoc.com xin tổng hợp một số điểm mới của Thông tu 37/2017/TT-BTC qua bài viết dưới đây.

Thông tư 153/2016/TT-BTC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, lệ phí, hóa đơn

Quy định về hoá đơn điện tử mới nhất 2017

Thông tư 37/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 27/04/2017 và có hiệu lực từ ngày 12/06/2017 hướng dẫn và sửa đổi một số điều Thông tư 39 năm 2014 về việc sử dụng và thông báo phát hành hóa đơn. Một số điểm mới cần lưu ý trong thông tư về thời hạn thực hiện sẽ có sự thay đổi. VnDoc.com xin so sánh sự thay đổi:

Điểm mới thông tư 37/2017 về sử dụng hóa đơn

1. Đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in

Theo thông tư 37/2017/TT-BTC:

"Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp."

Theo thông tư 39/2014/TT-BTC:

"Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.15).

Trường hợp sau 5 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp."

2. Đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT tự in

Theo thông tư 37/2017/TT-BTC:

"Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi người nộp thuế gửi văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT tự in (Mẫu số 3.14), cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp (Mẫu số 3.15).

Trường hợp sau 2 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bảng thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp."

Theo thông tư 39/2014/TT-BTC:

"Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi người nộp thuế gửi văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT tự in (Mẫu số 3.14), cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp (Mẫu số 3.15).

Trường hợp sau 5 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bảng thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp."

3. Thời gian thông báo phát hành hóa đơn

Theo thông tư 37/2017/TT-BTC:

Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn, Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng (đối với hóa đơn đặt in) và không bị xử phạt.

Theo thông tư 39/2014/TT-BTC:

"Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

Thời gian: Giảm từ 5 ngày làm việc xuống 2 ngày làm việc

4. Trách nhiệm của cơ quan thuế

Cơ quan thuế bán hóa đơn cho tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh theo tháng. Số lượng hóa đơn bán lần đầu không được quá một quyển năm mươi số cho mỗi loại hóa đơn. Trường hợp hộ các nhân kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn thành quyển thì cơ quan thuế có thể bán hóa đơn lẻ (01) số theo từng lần phát sinh và không thu tiền.

Doanh nghiệp thuộc đối tương mua hóa đơn muốn chuyển sang tự tạo hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặc hóa đơn điện tử thì phải dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tự tạo theo hướng dẫn của Thông tư 37/2017.

Như vậy, Điểm mới của Thông tư 37/2017/TT-BTC điểu chỉnh chủ yếu về thời gian Doanh nghiệp có thể được sử dụng hóa đơn GTGT nhanh hơn. Đồng nghĩa với đó là kế toán cần thực hiện chủ động nhanh hơn hồ sơ và các thủ tục xin được sử dụng hóa đơn GTGT.

Bảng so sánh những thay đổi giữa Thông tư 37/2017/TT-BTC với Thông tư 39/2014/TT-BTC:

Bảng so sánh những thay đổi giữa Thông tư 37/2017/TT-BTC với Thông tư 39/2014/TT-BTC

Đánh giá bài viết
1 691
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm