Điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam

24 11.123
Điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam
CHƯƠNG I
TÍNH CHẤT, MỤC ĐÍCH CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
Điều 1:
Hội Cựu chiến binh Việt Nam một đoàn thể chính trị - hội, thành viên của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam, một sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống
chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương của
Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Điều lệ của Hội.
Mục đích của Hội tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ Cựu chiến binh giữ gìn
phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Tổ
quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ hội chủ
nghĩa, bảo vệ nhân n, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của Cựu chiến binh,
chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn tình bạn chiến đấu, tình đồng chí, đồng đội.
CHƯƠNG II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
Điều 2:
Hội Cựu chiến binh Việt Nam chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng quyền lợi chính
đáng, hợp pháp của hội viên Cựu chiến binh. Hội làm tham mưu giúp cấp uỷ Đảng làm
nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ
chính trị - hội của cách mạng của Hội; tham gia giám t hoạt động của quan Nhà
nước, đại biểu dân cử cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.
Điều 3:
Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm vụ:
1. Tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân;
đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động chống phá hoại của các thế lực thù địch; chống các
quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các
quy định của pháp luật về dân chủ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí,
tệ nạn hội; tham gia giám sát hoạt động của quan Nhà nước, của cán bộ, công chức,
viên chức theo quy định của pháp luật.
2. Tham gia phát triển kinh tế - hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với quan
Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật
liên quan đến hội viên Hội Cựu chiến binh, Cựu chiến binh Hội Cựu chiến binh.
3. Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên Cựu chiến binh n luyện, gi gìn phẩm chất, đạo
đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt
nghĩa vụ côngdân.
Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ tiếp tục phát huy truyền thống
“Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia tổ chức Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, các phong trào
cách mạng sở.
4. Tổ chức chăm lo, giúp đỡ Cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển
kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để
Cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
5. Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của hội viên Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật, vấn, trợ giúp pháp cho hội viên Cựu chiến binh.
6. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh
hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.
7. Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối
ngoại của Đảng Nhà nước.
CHƯƠNG III
HỘI VIÊN
Điều 4:
Những đối tượng được xét kết nạp vào Hội Cựu chiến binh:
- Các đồng chí đã tham gia các đơn vị trang do Đảng t chức trước ngày Cách mạng
Tháng Tám 1945.
- Các cán bộ chiến Quân đội nhân dân Việt Nam gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương,
bộ đội biên phòng, biệt động đã tham gia kháng chiến chống ngoại m, bảo vệ Tổ quốc, làm
nhiệm vụ quốc tế, nay đã xuất ngũ, phục viên, chuyển ngành, nghỉ hưu.
- Cán bộ chiến dân quân, du kích, tự vệ đã trực tiếp tham gia chiến đấu, đội viên các đội
công tác trang vùng địch tạm chiếm.
- Công nhân viên quốc phòng đã tham gia chiến đấu phục vụ chiến đấu trong thời kỳ chiến
tranh giải phóng bảo vệ Tổ quốc.
- quan, quân nhân chuyên nghiệp hoàn thành nhiệm vụ trong Quân đội đã xuất ngũ,
chuyển ngành, nghỉ hưu.
- Hạ quan, chiến đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ, về định tại c xã, huyện miền núi,
biên giới đất liền, hải đảo, địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số.
- Quân nhân đã hoàn thành nhiệm vụ tuyến đấu biên giới hải đảo.
- Những quân nhân trong quá trình làm nghĩa vụ quân sự tại ngũ thành tích xuất sắc được
Quân đội Nhà nước khen thưởng nhỮng quân nhân hoàn thành nghĩa vỤ quân sự tại
ngũ khi ra quân đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam.
-Những quân nhân, cựu quân nhân được Bộ Quốc phòng đào tạo thành quan dự bị.
Những người trên đây, giữ được bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, làm tròn nghĩa vụ công n, tán
thành Điều lệ Hội, đều được xét kết nạp vào Hội.
Việc kết nạp hội viên do Ban Chấp hành tổ chức sở Hội thảo luận quyết định. Những tổ
chức cơ sở chia ra Chi hội, thì do Chi hội thảo luận xem xét, đề nghị Ban chấp nh sở
Hội quyết định. Nơi Phân hội, thì Phân hội đề nghị, báo cáo lên Chi hội xem xét Ban
chấp hành sở Hội quyết định.
Điều 5:
Nhiệm vụ của hội viên:
1. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, gương mẫu chấp nh đường lối, chính sách của Đảng,
Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.
2. Chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Hội, tích cực tham gia c hoạt động của Hội, thực
hiện tốt các nhiệm vụ Hội giao cho.
3. Tích cực học tập rèn luyện, nâng cao kiến thức giữ gìn phẩm chất, cách hội viên.
4. Đoàn kết tương trợ nhau trên tình đồng chí, đồng đội, nhất khi gặp khó khăn.
5. Tuyên truyền phát triển hội viên mới, đóng hội phí, sinh hoạt trong một tổ chức sở Hội
tham gia xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.
Điều 6:
Quyền lợi của hội viên:
1. Được thông tin, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cần thiết theo sự phát triển của tình hình,
nhiệm vụ cách mạng, tham gia các sinhhoạt, hoạt động của Hội.
2. Được giúp đỡ làm kinh tế, cải thiện đời sống theo khả năng của Hội.
3. Được Hội giúp đỡ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.
4. Thảo luận, phê bình, chất vấn, kiến nghị biểu quyết các công việc của Hội.

Nội dung Điều lệ Hội cựu chiến binh mới nhất

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức xã hội - chính trị của các cựu chiến binh của các lực lượng vũ trang và bán vũ trang trong cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia qua các thời kỳ. Mời các bạn tham khảo Điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam mới nhất.

Đánh giá bài viết
24 11.123
Hành chính Xem thêm