Mẫu quyết định tạm đình chỉ công tác

11 19.163

Mẫu quyết định tạm đình chỉ công tác

Mẫu quyết định tạm đình chỉ công tác là mẫu quyết định về việc đình chỉ công tác của cán bộ, nhân viên trong công ty vì một lý do nào đó và được sự đồng ý của ban lãnh đạo công ty. Mẫu lấy Luật Lao động và các điều khoản của công ty làm căn cứ, được sao lưu cho cả người lao động và công ty, phòng hành chính nhân sự lưu giữ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu quyết định đình chỉ công tác tại đây.

Mẫu quyết định miễn nhiệm

Mẫu quyết định thành lập phòng ban công ty

Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Mẫu quyết định tạm đình chỉ công tác

Mẫu quyết định tạm đình chỉ công tác

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định tạm đình chỉ công tác như sau:

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

Địa danh, ngày …. tháng … năm …….

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Tạm đình công việc ông/bà….)

- Căn cứ quy định tại Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Nội quy lao động Công ty ……………………………………………..

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Tổng giám đốc công ty .

- Căn cứ dấu hiệu xác minh ban đầu của công ty.

- Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nội dung Quyết định

Nay quyết định tạm đình chỉ công việc, tạm đình chỉ chức vụ đối với Ông/Bà …………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………....

Thời gian tạm đình chỉ: 1 tháng (kể từ ngày ban hành quyết định này).

Điều 2: Lý do tạm đình chỉ:

Theo các nguồn tin tố giác, công ty đã xác minh và bước đầu kết luận như sau:

+ Ông/Bà …………….có dấu hiệu ………………………………………………….………..

Hành vi của Ông/Bà ………….. có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng hợp đồng lao động giữa hai bên, vi phạm cam kết của ông với công ty, vi phạm luật lao động.

+ Ông/Bà …………..có dấu hiệu sử dụng phương tiện, tài sản, thông tin … của công ty để trục lợi cho cá nhân và nhiều dấu hiệu sai phạm khác cần phải tiếp tục xác minh hoặc chuyển qua cơ quan công an điều tra làm rõ theo qui định của pháp luật.

Điều 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của ông/bà………

Trong thời gian tạm đình chỉ công việc, mọi quyền lợi hợp pháp của Ông/Bà …… đều được công ty bảo đảm theo đúng các qui định của pháp luật hiện hành.

Trong vòng 1 tuần đầu tiên kể từ ngày ban hành quyết định này, ông Ông/Bà …… tạm thời được phép không đến công ty nhưng khi công ty triệu tập (qua điện thoại, email …) thì ông Văn phải có mặt. Ông/Bà …… có nghĩa vụ phải bảo đảm sự liên lạc với công ty (thông suốt về điện thoại, email …)

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày .............., được công bố công khai và giao trực tiếp cho Ông/Bà .......

Cùng việc công bố quyết định này, công ty tiến hành kiểm tra, thu giữ tài sản, phương tiện công ty đang giao cho Ông/Bà ..................... sử dụng - nhằm phục vụ cho việc điều tra, cũng như bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

Ông/Bà ........................... và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện theo đúng quyết định này.

Nơi nhận:

- Ông/Bà .........

- Ban giám đốc công ty (lưu)

- Phòng HCNS

TM. CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

Lưu ý:

1. Thời gian tạm đình chỉ không nên quá lâu (tối đa 1 tháng). Trong thời gian này, công ty phải khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ các sai phạm của người bị đình chỉ công việc.

2. Sau đó, công ty cần tiến hành phiên họp xử lý kỷ luật lao động ...

Mẫu 2

CÔNG TY ......................
.....................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Số: ............./......./QĐ- ..........., ngày ....... tháng ....... năm ......

QUYẾT ĐỊNH
"V/v: Tạm đình chỉ công việc Cán bộ nhân viên"

CÔNG TY

- Căn cứ Bộ luật lao động;

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty.....;

- Xét đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm đình chỉ công tác đối với Ông ...............– nhân viên ........... kể từ ngày.....tháng.....năm...... đến hết ngày......tháng.....năm..........

Điều 2: Trong những ngày bị đình chỉ Ông ............. không được làm các công việc liên quan đến công việc và tài chính với bất kỳ Phòng ban hoặc cá nhân tổ chức nào. Ông ............... sẽ phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu làm trái quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Phòng Kế toán, Phòng Hành chính Nhân sự, các Phòng/Ban có liên quan và Ông .............. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện)

- Lưu HCNS

CÔNG TY

 

 

Đánh giá bài viết
11 19.163
Việc làm - Nhân sự Xem thêm