Mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người nước ngoài là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người nước ngoài. Mẫu đề nghị được ban hành kèm theo Thông tư 58/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe

Mẫu đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe

Lộ trình cấp, đổi giấy phép lái xe bằng vật liệu PET

Mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người nước ngoài

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người nước ngoài như sau:

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom - Happiness
--------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
APPLICATION FORM FOR EXCHANGE OF DRIVER'S LICENCE

(Dùng cho người nước ngoài) - (For Foreigner only)

Kính gửi (To): Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)
Directorate for Road of Viet Nam (Transport Department...)

Tôi là (Full name):...................................................................................................

Quốc tịch (Nationality):............................................................................................

Ngày tháng năm sinh (Date of birth):.........................................................................

Hiện cư trú tại (Permanent Address):........................................................................

Số hộ chiếu (Passport No):......................................................................................

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): .............. tháng (month) .......... năm (year)........

Hiện có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ số (Current Driving Licence No):................

Cơ quan cấp (Issuing Office):..................................................................................

Tại (Place of issue):................................................................................................

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): ..... tháng (month) ..... năm (year).....

Lý do xin đổi giấy phép lái xe (Purpose of application for new driving licence):.............

.............................................................................................................................

Định cư lâu dài tại Việt Nam/không định cư lâu dài tại Việt Nam (Long time of staying in Viet Nam/Short time of staying in Viet Nam).

Gửi kèm theo đơn gồm có (Documents enclosed as follows):

- Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài đã được công chứng (Translation of current foreign driving licence with notation);

- Bản sao hộ chiếu (phần họ tên và ảnh; trang thị thực nhập cảnh) [Copy of passport (included pages: full name, photograph, valid visa)].

Tôi xin đảm bảo lời khai trên đây là đúng sự thật.
I certify that all the information included in this application and attached documents is correct and true.

............, ngày (date)...tháng (month)...năm (year)......
NGƯỜI LÀM ĐƠN (APPLICANT)
(Ký và ghi rõ họ, tên)
(Signature and Full name)
Đánh giá bài viết
1 12.046
Biểu mẫu Giao thông vận tải Xem thêm