Đơn đăng ký bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức

Mẫu đơn đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức

Đơn đăng ký bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức được sưu tầm và đăng tải là mẫu đơn ghi thông tin của người có nguyện vọng học bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp iên chức. Mời các bạn tham khảo.

Đơn đăng ký bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ BỒI DƯỠNG THEO CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC

Kính gửi:

1. Tên tôi là (chữ in hoa): ..................................... Nam, nữ: ........................

2. Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................

3. Nơi sinh (Huyện, tỉnh): ..............................................................................

4. Hộ khẩu thường trú: .................................................................................

5. Dân tộc...............................Tôn giáo: ................. Quốc tịch: ....................

6. Số CMND: ......................... Ngày cấp: ................ Nơi cấp: .....................

7. Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................

8. Số điện thoại: ..................................... Email: ..........................................

9. Đang công tác tại: ....................................................................................

10. Hạng giáo viên đang đảm nhận: .............................................................

Nay tôi có nguyện vọng học khóa bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên: .................... hạng: ............ do quý cơ quan tổ chức.

Tôi xin chấp hành các nội quy, quy định làm việc của quý cơ quan về khóa học.

…………, ngày … tháng … năm …

Người làm đơn        

Hồ sơ đính kèm:

  • Đơn đăng ký học của học viên
  • Bản sao có công chứng văn bằng cao nhất
  • Giấy CMND photo công chứng
  • 2 ảnh thẻ 4x6  
Đánh giá bài viết
1 7.794
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm