Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

1 13.158

Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp là mẫu đơn đề nghị dùng cho nhân viên viên chức ngành y tế đăng ký tham gia dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Biểu mẫu được ban hành kèm theo Công văn số 6639/BYT-TCCB ngày 06 tháng 09 năm 2016 của Bộ Y tế về tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. Mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Bản nhận xét viên chức hợp đồng - để ký HĐ lao động

Phiếu cán bộ, công chức, viên chức

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi viên chức

Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Nội dung cơ bản của đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp:

                                     Mẫu số 1a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Từ ...................... chính (hạng II) lên .................. cao cấp (hạng I)

Kính gửi: .....................................................

Đồng kính gửi: ............................................

Tên tôi là (chữ in hoa): ........................................ Nam (nữ): ..................................

Ngày tháng năm sinh: ............................................................................................

Nơi ở hiện nay: .....................................................................................................

Đơn vị công tác (khoa, phòng): ...............................................................................

Chức vụ: ..............................................................................................................

Trình độ chuyên môn cao nhất: ...............................................................................

Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế: ......................................................

Chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: .......................... mã số: ......................

Thời gian bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: ................................

Hệ số lương hiện hưởng: ................................ ngày tháng năm xếp: ......./...... /........

Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ .................. chính (hạng II) lên ............ cao cấp (hạng I) tại Công văn số ........ ngày ...............của ....... và các văn bản hiện hành khác, tôi tự đánh giá

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Tôi làm đơn này kính đề nghị xem xét cho tôi được tham dự kỳ thi thăng hạng từ chính (hạng II) lên ............. cao cấp (hạng I).

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm có:

1. .................................................................

2. .................................................................

3. .................................................................

4. .................................................................

5. .................................................................

6. .................................................................

........., ngày ..... tháng ..... năm ......

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

                                             Mẫu số 1b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Từ ...................... chính (hạng III) lên .................. cao cấp (hạng II)

Kính gửi: .....................................................

Đồng kính gửi: .............................................

Tên tôi là (chữ in hoa): ........................................ Nam (nữ): .....................................

Ngày tháng năm sinh: ...............................................................................................

Nơi ở hiện nay: ........................................................................................................

Đơn vị công tác (khoa, phòng): ..................................................................................

Chức vụ: .................................................................................................................

Trình độ chuyên môn cao nhất: ..................................................................................

Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế: .........................................................

Chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: ........................ mã số: ...........................

Thời gian bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: ...................................

Hệ số lương hiện hưởng: .................................... ngày tháng năm xếp: ......./....../........

Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ ............ (hạng III) lên ............ chính (hạng II) tại Công văn số ......... ngày ......... của .......... và các văn bản hiện hành khác, tôi tự đánh giá

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Tôi làm đơn này kính đề nghị xem xét cho tôi được tham dự kỳ thi thăng hạng từ (hạng III) lên chính (hạng II)

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm có:

1.................................................................

2. ...............................................................

3. ...............................................................

4. ...............................................................

5. ...............................................................

6. ...............................................................

........, ngày ...... tháng ...... năm ........

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Đánh giá bài viết
1 13.158
Thủ tục hành chính Xem thêm