Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã 2019

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức xã

Mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức xã mới nhất được Sở nội vụ ban hành theo công văn số 476/SNV-CCVC về việc thông báo chỉ tiêu, tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức cấp xã, phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019.

MẪU 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày …….. tháng …….. năm 2019

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Kính gửi: Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã quận (huyện)……………………. (1)

Họ và tên:…………………………………………………Nam, nữ:……………………

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………Dân tộc:…………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………......

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………

Trình độ và chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………………...

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (2) …………………………………………..……………….

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã của ……………………………………………… (1), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ tuyển dụng công chức cấp xã. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển vào chức danh ………………………………………………….………….. tại UBND xã (phường, thị trấn) …………………………………thuộc quận (huyện)(1) …………..………………..

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Bản sao Giấy khai sinh;

3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và các giấy tờ có liên quan khác, gồm: (3)…………………………………………………………………………………….............…...

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

5. 02 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc; 02 ảnh 4 x 6.

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật, sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Ghi chú:

(1) UBND quận, huyện nơi thí sinh đăng ký dự tuyển công chức cấp xã;

(2) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

(3) Ghi rõ tên của các bản chụp và các giấy tờ có liên quan khác gửi kèm đơn ĐK dự tuyển công chức xã.

Kính đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Đánh giá bài viết
1 417
Thủ tục hành chính Xem thêm