Đơn đăng ký khảo nghiệm giống thủy sản

Đơn xin cấp phép khảo nghiệm giống thủy sản

Đơn xin cấp phép khảo nghiệm giống thủy sảnbiểu mẫu đơn dăng ký khảo nghiệm giống thủy sản bao gồm các thông tin về đơn vị đăng ký khảo nghiệm, tên khoa học của loài khảo nghiệm... Sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn, mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Mẫu số 07.NT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ KHẢO NGHIỆM GIỐNG THỦY SẢN

Kính gửi: Tổng cục Thủy sản.

Tên cơ sở đăng ký khảo nghiệm: …………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………..; Số fax: ……………………. ; Email: ……………………….

Đề nghị Tổng cục Thủy sản cho phép khảo nghiệm giống thủy sản, cụ thể như sau:

1. Tên tiếng Việt, tên tiếng Anh, tên khoa học của loài khảo nghiệm: ………..………………….

2. Cơ sở thực hiện khảo nghiệm: ………………………………………………...…………………..

3. Địa điểm thực hiện khảo nghiệm: ……………………..……………………...…………………..

4. Thời gian dự kiến khảo nghiệm: .................….........…...........................................................

5. Hồ sơ đính kèm: …………………………………………………………....………………………

Chúng tôi xin cam kết thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật liên quan đến khảo nghiệm giống thủy sản.

 

…………., ngày …. tháng …. năm ……..
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Đánh giá bài viết
1 11
Thủ tục hành chính Xem thêm