Mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên Đơn đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên

Giới thiệu

Mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên

Mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố để đăng ký về việc kinh doanh của công ty TNHH có hai thành viên trở lên. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông tin của công ty .... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên tại đây.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên

Điều lệ công ty TNHH

Điều lệ Công ty TNHH một thành viên

Mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên

Mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----------------------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

                          Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) .................................................... Nam/Nữ: ..........

Chức danh: ...................................................................................................................

Sinh ngày: ........./........../.................... Dân tộc:............ Quốc tịch: .................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .......................................................................

Ngày cấp: .........../.... ..../. .............. Nơi cấp: .................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ......................................................................................

Chỗ ở hiện tại .................................................................................................................

Điện thoại: ...................................................... Fax ........................................................

Email: .................................................... Website: .........................................................

Đại diện theo pháp luật của công ty

Đăng ký kinh doanh công ty TNHH với nội dung sau:

1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa)................................................................................

Tên giao dịch: ................................................................................................................

Tên viết tắt: ...................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................................

Điện thoại: ........................................ Fax: ....................................................................

Email: .................................................... Website: ........................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh .............................................................................................

4. Vốn điều lệ: ...............................................................................................................

-Tổng số: ......................................................................................................................

- Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.

5. Tên, địa chỉ chi nhánh: ...............................................................................................

6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: .................................................................................

Tôi và các thành viên cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Doanh nghiệp;

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh
doanh.

  ......, ngày .......tháng.......năm .....

Kèm theo đơn:

- ....................................

- ....................................

- ....................................

Đại diện theo pháp luật của công ty
(Ký và ghi rõ họ tên)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh