Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động mới nhất

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động là mẫu đơn đăng ký được lập ra để đăng ký về việc nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động. Mẫu đơn đăng ký nêu rõ thông tin thương nhận, nội dung đăng ký nhập khẩu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động tại đây.

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động như sau:

Giấy phép nhập khẩu tự động do Bộ Công Thương cấp cho thương nhân dưới hình thức xác nhận đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động cho mỗi lô hàng. Giấy phép nhập khẩu tự động có giá trị thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương xác nhận.

Người đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tự động phải đăng ký hồ sơ thương nhân với cơ quan cấp giấy phép khi đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tự động lần đầu tiên và chỉ được xem xét cấp giấy phép nhập khẩu tự động khi đã đăng ký hồ sơ thương nhân.

TÊN THƯƠNG NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......

V/v Đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động

.............., ngày... tháng.....năm......... 

ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU THEO CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TỰ ĐỘNG

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tên Thương nhân:.................................................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................................................

Điện thoại:........................................................... Fax:......................................................................

Đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................................................

Đề nghị Bộ Công Thương xác nhận đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động quy định tại Thông tư số ....... ngày...tháng...năm... của Bộ Công Thương, chi tiết về lô hàng như sau:

STT

Tên hàng

Mã HS

(10 số)

Nước xuất khẩu

Số lượng hoặc khối lượng

Trị giá

(USD)

1

 

2

 

 

Hợp đồng nhập khẩu số:....................................................................................................................

Hoá đơn thương mại:.........................................................................................................................

Vận đơn hoặc chứng từ vận tải số:........................................... ngày...........tháng.........năm............

L/C, hoặc chứng từ thanh toán, hoặc xác nhận thanh toán:.............................................................

Tổng số lượng/khối lượng:...............................................................................................................

Tổng trị giá (USD):............................................................................................................................
(Quy đổi ra USD trong trường hợp thanh toán bằng các ngoại tệ khác)

Cửa khẩu nhập khẩu:........................................................................................................................
(Trường hợp nhập khẩu từ khu phi thuế quan, kho ngoại quan, đề nghị ghi rõ)

Thời gian dự kiến làm thủ tục nhập khẩu:..........................................................................................
(Ghi dự kiến từ ngày....tháng nào? đến ngày.....tháng.....nào?)

Sao gửi kèm theo Đơn đăng ký này hợp đồng nhập khẩu, vận đơn hoặc chứng từ vận tải của lô hàng, chứng từ thanh toán có đóng dấu sao y bản chính của Thương nhân.

Đã đăng ký tại Bộ Công Thương
Hà Nội (hoặc TP. Hồ Chí Minh),

Ngày.......tháng......năm........

Người đại diện theo pháp luật
của Thương nhân
(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)
Đánh giá bài viết
1 266
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu Xem thêm