Đơn đăng ký thời khóa biểu học song song 2 chương trình

Đơn đăng ký thời khóa biểu chương trình học thứ 2

Sau khi đăng ký học song song hai chương trình, các bạn sẽ phải làm đơn xin đăng ký thời khóa biểu song song 2 chương trình học. Dưới đây là mẫu đơn đăng ký thời khóa biểu chương trình thứ 2, mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung mẫu đơn xin đăng ký thời khóa biểu học song song hai chương trình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                  ..........., ngày…….tháng…….năm 20…

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ THỜI KHÓA BIỂU

HỌC CHƯƠNG TRÌNH THỨ HAI

Kính gửi: Phòng Đào tạo Trường Đại học............................

Tên em là:………………………………..Sinh ngày……./……./……..............

Mã số sinh viên:…….................................Lớp học phần..............................

Lớp sinh viên:……….........................Khoa:………......................………........

Hiện nay em đang theo học ngành thứ nhất là ngành...................................

........................................................................................................................

Được sự đồng ý của nhà trường tại Quyết định số........../QĐ-ĐT ngày ...../......./......... của Hiệu trưởng về việc đồng ý cho em được theo học song song hai chương trình, ngành.............................................................................................

Vì vậy em viết đơn này kính mong Phòng Đào tạo cho phép em được đăng ký thời khóa biểu học kỳ.........ngành học thứ hai như sau:

TT

Tên học phần đăng ký học

Số tín chỉ

Lớp học phần

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

...

     
 

Tổng cộng

   

Học phí học lại: .............TC x.........................đ/TC =

Bằng chữ:...................................................................................................

(Sinh viên trực tiếp nộp tiền học phí tại bộ phận tài vụ trường theo thời gian quy định như đối với ngành học thứ nhất. Sinh viên học chương trình thứ hai không có chế độ miễn, giảm học phí)

Em xin hứa sẽ thực hiện tốt Quy chế, Quy định của Nhà trường trong quá trình học tập và nộp học phí đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Em xin chân thành cảm ơn.

Ý kiến Phòng Đào tạo

Ý kiến của GVCN

Người làm đơn

Mẫu đơn đăng ký thời khóa biểu chương trình học thứ 2

Mẫu đơn đăng ký thời khóa biểu chương trình học thứ 2

Đánh giá bài viết
1 72
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm