Đơn đăng ký thuê mặt bằng kinh doanh

Mẫu đơn xin thuê kiot kinh doanh

Việc chọn mặt bằng để kinh doanh là điều cực kỳ cần thiết đối với những người bắt đầu tiến hành kinh doanh. Đơn đăng ký thuê mặt bằng kinh doanh là mẫu đơn cần thiết trong thủ tục xin phép kinh doanh, mời các bạn tham khảo và tải về.

Nội dung của đơn đăng ký thuê mặt bằng kinh doanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH

Kính gửi:……………………………..

Tên tôi là : .............................................................. Sinh năm: ........................………..

Giấy CMND số :..........................Cấp ngày: ...................... tại:…..................................

Địa chỉ thường trú:.............................................................. Điện thoại: .........................

Sau khi xem nội quy, các quy định liên quan việc thuê, sử dụng mặt bằng kinh doanh của Công ty và Ban quản lý, tôi làm đơn này kính trình lên quý cấp cho tôi được phép đăng ký thuê mặt bằng để kinh doanh mặt hàng : …………………………

Tại: …………….….…………………………….……………………………………..

Với diện tích sử dụng :….…….m (mặt tiền) x ……..…..m (chiều sâu) = …………m2

Sau khi được chấp thuận, tôi sẽ thanh toán ngay các khoản liên quan bắt đầu từ tháng …........ đến tháng…...../201….. và nộp một phần tiền xây dựng hoặc tiền cự mặt bằng (nếu có), với số tiền như sau:

  • Tiền mặt bằng :........................đ/tháng
  • Tiền xây dựng: .............................đồng.
  • Tiền vệ sinh:……………………đ/tháng

Tổng cộng tiền thanh toán :…………………………………………………………….

(Bằng chữ : …………………………………………..………………………………………….)

Tôi cam kết thanh toán các khoản tiền theo đơn để ký hợp đồng thuê mặt bằng với Công ty, Ban quản lý và thực hiện đầy đủ các thủ tục Đăng ký kinh doanh theo quy định Pháp luật Nhà nước.

….…., ngày ........ tháng ....... năm 201...

Người làm đơn

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG:

Đơn đăng ký thuê mặt bằng kinh doanh

Đơn đăng ký thuê mặt bằng kinh doanh

Đánh giá bài viết
1 4.350
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm