Mẫu đơn đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch

Mẫu đơn đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch

Mẫu đơn đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch là mẫu đơn được doanh nghiệp du lịch lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của doanh nghiệp làm đơn, thông tin về hội chợ, triển lãm dự kiến mở, thời gian và địa điểm diễn ra... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch tại đây.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch dành cho công ty du lịch, lữ hành

CV xin việc ngành du lịch

Thủ tục xin visa du lịch nước ngoài

Mẫu đơn đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch

Mẫu đơn đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch như sau:

(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TÊN ĐƠN VỊ ….
______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

….., ngày... tháng..... năm 20….

ĐƠN ĐĂNG KÝ
TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM DU LỊCH

Kính gửi: ……………………………………………

Căn cứ Luật du lịch, ngày 01 tháng 01 năm 2006 và Nghị định số 92/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Du lịch; căn cứ Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch; Căn cứ vào yêu cầu và điều kiện thực tế, khả năng tổ chức hội chợ (Triển lãm) du lịch, sự kiện du lịch quốc gia (quốc tế).

Chúng tôi xin đăng ký tổ chức Hội chợ (triển lãm) du lịch, sự kiện du lịch quốc gia (quốc tế), cụ thể như sau:

1- Tên doanh nghiệp: ................................................................................................

2- Trụ sở đặt tại: ......................................................................................................

3- Điện thoại cơ quan: ............................................... Fax: .......................................

4- Ngành nghề kinh doanh (hoặc chức năng, nhiệm vụ tại quyết định thành lập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền:..........................

5- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: .................../ngày.............../tháng.........../năm ..........

6- Vốn điều lệ: ........................................................................................................

7- Tài khoản tiền Việt số:....................................... tại ngân hàng .............................

Tài khoản ngoại tệ số:............................................. tại ngân hàng ...........................

8- Số lần đăng cai tổ chức Hội chợ (triển lãm) du lịch, sự kiện du lịch quốc gia quốc tế:..........................

(có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền)

9- Địa điểm dự kiến tổ chức: ..................................................................................

10- Thời gian dự: ...................................................................................................

11- Đề án tổ chức: .................................................................................................

Nếu được tổ chức, chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật và các quy định của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch./.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
Đánh giá bài viết
1 349
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm