Mẫu đơn đề nghị cấp, đổi, đổi lại chứng minh nhân dân - Mẫu CMND01

77 321.489

Mẫu đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại chứng minh nhân dân

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân - mẫu số CMND01 được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BCA ngày 22/01/2014 trình bày về việc xin đề nghị cấp chứng minh nhân dân mẫu mới 12 số cho mọi đối tượng trong trường hợp cấp mới, cấp đổi hoặc cấp lại để chứng minh nhân dân. Mẫu đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại chứng minh nhân dân phải có dấu xác nhận của Công an Phường, xã nơi bạn đăng ký thường trú trước khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng minh nhân dân. Mời các bạn tham khảo.

Hiện nay, thì đang tiến hành song song việc cấp thẻ Căn cước công dân và chứng minh nhân dân, và thẻ Căn cước công dân sẽ thay thế Chứng minh nhân dân. Cụ thể: Theo Luật Căn cước công dân 2014 có hiệu lực từ 1/1/2016, tất cả công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp thẻ căn cước 12 số. Đây là giấy tờ tùy thân, thể hiện thông tin cơ bản về lai lịch, nhận dạng của công dân Việt Nam, được sử dụng trong các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Mẫu đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại chứng minh nhân dân

Mẫu đơn đề nghị cấp, đổi, đổi lại chứng minh nhân dân - Mẫu CMND01

Mời các bạn xem thêm những thông tin sau:

Những điều cần biết về thẻ căn cước công dân

Thủ tục làm thẻ căn cước công dân cần những gì?

Thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân

Thủ tục cấp thẻ căn cước theo quy định mới

Tờ khai căn cước công dân

Đến năm 2020 sẽ triển khai sử dụng thẻ căn cước công dân toàn quốc. Hiện tại là các tỉnh sau đã chuyển sang dùng thẻ Căn cước công dân là: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, TP.HCM, Cần Thơ, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Bình.

Nội dung cụ thể của Đơn đề nghị cấp/đổi/cấp lại Chứng minh nhân dân như sau: 

Ảnh chân
dung
3cm x 4cm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/ĐỔI/CẤP LẠI CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Kính gửi: Công an.....................................................................

Họ và tên khai sinh(1):……………………………….….........……........…………………..

Họ và tên gọi khác (nếu có) (1):.....................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ........../......../..........; Giới tính (Nam/nữ):.................................

Số CMND đã được cấp(2):...........................................................................................

Cấp ngày: ......./....../........ Nơi cấp:..............................................................................

Dân tộc:...................................................................Tôn giáo:.....................................

Nơi đăng ký khai sinh:.................................................................................................

Quê quán:...................................................................................................................

Nơi thường trú:...........................................................................................................

Nghề nghiệp:...................................................................Trình độ học vấn:...................

Họ và tên cha(1):.........................................................................................................

Họ và tên mẹ(1):..........................................................................................................

Họ và tên vợ (chồng)(1):...............................................................................................

Hồ sơ hộ khẩu số: ..............Sổ đăng ký thường trú số:.................; Tờ số:............. Số điện thoại:...................

Tôi đề nghị được cấp/đổi/cấp lại CMND, lý do(3):............................................................

Tôi (có/không).......................... đề nghị được xác nhận số CMND (9 số) đã được cấp(4).

Tôn xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

........, ngày ..... tháng ..... năm .....
Trưởng Công an xã, phường, thị trấn(5)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 ..................., ngày.......tháng.....năm......

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký, ghi rõ họ tên)

KẾT QUẢ XÁC MINH

Đội Tàng thư căn cước công dân - Phòng PC64 trả lời kết quả đối chiếu xác minh với hồ sơ gốc (có hoặc không có hồ sơ gốc, nếu có hồ sơ gốc thì có nội dung gì khác với tờ khai CMND kèm theo?)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

.........., ngày ......... tháng ....... năm .......
....................................................(6)
(Ký, ghi rõ họ tên)

 CÁN BỘ TRA CỨU
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

  • (1): Ghi chữ in hoa đủ dấu
  • (2): Ghi số chứng minh nhân dân đã được cấp lần gần nhất (nếu là CMND có 9 số thì 3 ô cuối gạch chéo).
  • (3): Ghi một trong các trường hợp: cấp; đổi (từ CMND 9 số sang 12 số; hết thời hạn sử dụng; thay đổi họ tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; thay đổi nơi thường trú; thay đổi đặc điểm nhận dạng, CMND hỏng), cấp lại (mất CMND).
  • (4): Ghi "có" hoặc "không" yêu cầu được cấp giấy xác nhận số CMND (9 số) đã được cấp lần gần nhất.
  • (5): Trưởng Công an xã, phường, thị trấn xác nhận đối với trường hợp cấp lại CMND. Xác nhận có giá trị trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú của công dân xác nhận.
  • CMND là viết tắt của Chứng minh nhân dân.
  • (6) Đội trưởng Đội Tàng thư căn cước công dân Phòng PC64.
Đánh giá bài viết
77 321.489
Thủ tục hành chính Xem thêm