Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN - Mẫu số 17/TNCN

2 12.055

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin cá nhân, tổ chức trả thu nhập, mã số thuế, nội dung đề nghị... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại đây.

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------***---------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Kính gửi: …………………………................................................................

1. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: …………………………………..............................................

2. Mã số thuế: 

3. Địa chỉ: …………………………………..……….............................................................................

4. Số Điện thoại: …………………….…………...… 5. Số fax: ………………………………………….

6. Số Tài khoản: ……………………………….…......... 7. Nơi mở Tài khoản: ………………………..

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập và căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, đề nghị cơ quan thuế cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho tôi (đơn vị chúng tôi).

Tôi (đơn vị chúng tôi) chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế./. 

 

..........., ngày...tháng...năm....

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Đánh giá bài viết
2 12.055
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm