Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn mẫu đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch rất đầy đủ và chi tiết, được dùng khi hướng dẫn viên muốn đổi, cấp lại hoặc cấp mới thẻ hướng dẫn viên khi thẻ bị hư hỏng hoặc mất. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL về hướng dẫn Luật Du lịch.

Nội dung của Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

… … …, ngày … …tháng năm… ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch …….(1)…….

Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố…….

- Họ và tên (chữ in hoa):……………………………

- Ngày sinh: ……../……../…….. - Giới tính: □ Nam □ Nữ

- Dân tộc:……………………….. - Tôn giáo:…………………

- Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:…………………

- Nơi cấp:…………………………………… - Ngày cấp:……………………………

- Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:…………………………………………………………

- Trình độ ngoại ngữ (đối với người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế):

- Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………

- Điện thoại: ………………………………………. - Email:……………………………

Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố……….. thẩm định và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch …….(1)….. cho tôi.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch./.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi:

(1) Quốc tế, nội địa hoặc tại điểm.

Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Đánh giá bài viết
1 5.625
Văn hóa - Du lịch - Thể thao Xem thêm