Mẫu đơn đề nghị cấp GCN cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

1 2

Mẫu đơn đề nghị cấp GCN cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không là gì? Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp GCN cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp GCN cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin cấp giấy chứng nhận... Mẫu được ban hành theo Nghị định 89/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu đơn đề nghị cấp GCN cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

TÊN CƠ SỞ:……
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……..., ngàytháng……năm 20…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam.

Tên cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không (ghi bằng chữ in hoa):

..........................................................................................................................................

Tên cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không viết tắt (nếu có): ...................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................

Giấy phép thành lập/đăng ký doanh nghiệp số: ..............................................................

Do: ………… cấp ngày .... tháng .... năm ... tại ..............................................................

Lĩnh vực hoạt động chính: .................................................…..........................................

Vốn điều lệ: ………… Số tài khoản: …………. Tại Ngân hàng: ..................................

Điện thoại: ………… Fax: ……..….. Email: …………. Website: ................................

Đại diện theo pháp luật

Họ và tên: …………………. Chức vụ: ……………. Quốc tịch: ...................................

Đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

- Tên cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không: ................................

- Địa chỉ cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không:

+ Cơ sở 1: .......................................... + Cơ sở 2: .........................................................

được thành lập theo Quyết định số ……….., ngày ………… của .................................

- Điện thoại: …………..…. Fax: ………..………. E.mail: ...................….....................

- Phạm vi đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ: .......................................................................

- Quy mô đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ: .......................................................................

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của nội dung văn bản đề nghị, hồ sơ kèm theo và chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động nói chung và phạm vi hoạt động được quy định trong Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không./.

 

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị cấp GCN cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Mẫu đơn đề nghị cấp GCN cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm