Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc được cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cơ sở sản xuất, quy mô sản xuất... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công tại đây.

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ sản xuất muối thiệt hại do thiên tai

Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại sản xuất lâm nghiệp do thiên tai

Mẫu đơn đăng ký tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

............., ngày...... tháng....... năm............

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

Kính gửi: Phòng ………. (1) ….

................................................… (2)

Trụ sở giao dịch:......................... Điện thoại:......................... Fax:…….....………...

Địa điểm sản xuất ................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày....... tháng....... năm......do....... cấp ngày........tháng.........năm........

Đề nghị Phòng ……… (1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công các loại:……… (3)

Quy mô sản xuất ................................................................................................ (4)

Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương. Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của Đơn vị, chủ thể sản xuất
(Ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương

(2): Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép.

(3): Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng, rượu vang...).

(4): Ghi quy mô sản xuất. Đối với làng nghề ghi quy mô của làng nghề, số lượng thành viên tham gia làng nghề.

Đánh giá bài viết
1 749
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm