Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Mẫu số 10/ĐK theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

Giới thiệu

Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là mẫu đơn dùng để đề nghị với cơ quan có thẩm quyền về việc cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu đơn đề nghị tại đây.

Tờ trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đơn xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đơn đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất

Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Nội dung cơ bản của đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu số 10/ĐK

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: ......................................................................

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ,
rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ..... Quyển .....
Ngày ...../...../........
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa): ....................................................................................................

1.2. Địa chỉ(1): .....................................................................................................................

...........................................................................................................................................

2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi

2.1. Số vào sổ cấp GCN: ..............................; 2.2. Số phát hành GCN: ................;

2.3. Ngày cấp GCN ........./........./..........

3. Lý do đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: ................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

4. Thông tin thửa đất có thay đổi do đo đạc lại (kê khai theo bản đồ địa chính mới)

Tờ bản đồ số Thửa đất số Diện tích (m2) Nội dung thay đổi khác
       
       
       

4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:

- Thửa đất số: ..................................................;

- Tờ bản đồ số: ................................................;

- Diện tích: .................................................. m2

- .......................................................................

- .......................................................................

4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:

- Thửa đất số: .........................................;

- Tờ bản đồ số: .......................................;

- Diện tích: ......................................... m2

- .............................................................

- .............................................................

 

5. Thông tin tài sản gắn liền với đất đã cấp GCN có thay đổi (kê khai theo thông tin đã thay đổi - nếu có)

Loại tài sản Nội dung thay đổi
   
   

5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:

- Loại tài sản: ...................................................;

- Diện tích XD (chiếm đất): ....................... m2;

- ........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

5.2. Thông tin có thay đổi:

- Loại tài sản: ..........................................;

- Diện tích XD (chiếm đất): .............. m2;

- ...............................................................

.................................................................

.................................................................

 

6. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo

- Giấy chứng nhận đã cấp;

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                   ..............., ngày.........tháng........năm.......
  Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Các bạn có thể tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung của đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Xây dựng - Nhà đất