Mẫu đơn đề nghị cấp lại GCN cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

1 3

Mẫu đơn đề nghị cấp lại GCN cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không là gì? Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp lại GCN cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp lại GCN cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, lý do cấp lại... Mẫu được ban hành theo Nghị định 89/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu đơn đề nghị cấp lại GCN cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

TÊN CƠ SỞ:……
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……..., ngày……tháng……năm 20…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam.

Tên cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không (ghi bằng chữ in hoa):

..........................................................................................................................................

Tên cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không viết tắt (nếu có):

..........................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................

Điện thoại: ………… Fax: ……..….. Email: …………. Website: ......................................

Đại diện theo pháp luật: ..................................................................................................

Họ và tên: …………………. Chức vụ: ……………. Quốc tịch: ........................................

Đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cấp lại/sửa đổi/bổ sung nội dung Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

- Tên cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không: ...............................

- Giấy chứng nhận được cấp số: ………. ngày ……..… nơi cấp ...................................

- Lý do xin cấp lại: ..........................................................................................................

Chúng tôi cam kết chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động nói chung và phạm vi hoạt động được quy định trong Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không./.

 

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị cấp lại GCN cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Mẫu đơn đề nghị cấp lại GCN cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm