Mẫu đơn đề nghị cấp lại GCN đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

1 10

Mẫu đơn đề nghị cấp lại GCN đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính là gì? Mẫu đơn đề nghị cấp lại GCN đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp lại GCN đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp lại GCN đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính. Mẫu đơn nêu rõ nội dung đề nghị, lý do cấp lại...

2. Mẫu đơn đề nghị cấp lại GCN đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

……..1………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/…2

……3..., ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

Kính gửi: …………………….4…………………………….

Tên cơ sở xét nghiệm HIV: …………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………

Email (nếu có): ………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính số: ……… Ngày cấp: ………………… Nơi cấp ……………………...…………….

Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện vì lý do …………….5……………….

Kính đề nghị cơ quan xem xét và cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính.

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ và tên)

__________________

1 Tên tổ chức đề nghị

2 Chữ viết tắt tên tổ chức đề nghị

3 Địa danh

4 Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ

5 Bị mất hoặc hư hỏng hoặc hết hiệu lực giấy chứng nhận đa được cấp theo TT số 15/2013/TT-BYT

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp lại GCN đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp lại GCN đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm