Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu gạo

Đơn xin cấp lại chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gạo

Giấy chứng nhận xuất khẩu gạo có thời hạn hiệu lực là 05 năm, kể từ ngày cấp. Khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực, thương nhân phải đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận mới để được tiếp tục kinh doanh xuất khẩu gạo. Sau đây là mẫu đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung đơn xin cấp lại chứng nhận kinh doanh gạo

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại/điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Kính gửi: Bộ Công Thương.

1. Tên thương nhân:……………………………………………………………………………….......

- Tên thương nhân bằng tiếng nước ngoài (nếucó):……………………………………................

- Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………………………………………......................

- Địa chỉ trụ sở chính:…………………... Số điện thoại:…………… Số fax:….............................

- Địa chỉ website (nếu có):……………………………………………………………........................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) số... do ... (tên cơ quan cấp) ... cấp ngày…tháng...năm...

Đề nghị Bộ Công Thương cấp lại/điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cho...(tên thương nhân)...thay thế/trong Giấy chứng nhận số .... cấp ngày ... tháng ... năm ... theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Lý do đề nghị cấp lại như sau:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2. Hồ sơ kèm theo gồm:

- …………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………..

3. Thương nhân xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trong Đơn và các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo đơn này./.

Đồng kính gửi:
- Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính;
- Sở Công Thương nơi thương nhân có kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến đã kê khai để đáp ứng điều kiện kinh doanh.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên, ghi rõ họ, tên, chức danh và đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng nhận xuất khẩu gạo

Đơn xin cấp lại chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gạo

Đánh giá bài viết
1 32
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu Xem thêm