Đơn đề nghị cấp lại tem nộp phí sử dụng đường bộ

Mẫu đơn xin cấp lại tem nộp phí sử dụng đường bộ

Đơn đề nghị cấp lại tem nộp phí sử dụng đường bộ là biểu mẫu đơn được lập ra để xin cấp lại tem nộp phí sử dụng đường bộ. Mẫu đơn xin cấp lại tem nộp phí sử dụng đường bộ là biểu mẫu được ban hành theo Thông tư 133/2014/TT-BTC.

PHỤ LỤC SỐ 13

TÊN ĐƠN VỊ ...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………….

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại tem nộp phí sử dụng đường bộ

Kính gửi: Cơ quan đăng kiểm xe cơ giới ………………..

Tên tôi là: …………., đại diện cho ...(doanh nghiệp, hợp tác xã) ……………………

Số CMND …………………. cấp ngày ……………. cấp tại: …………………………..

Địa chỉ (theo hộ khẩu thường trú) ……………………………………………………….

Ngày.../.../201.., tôi đã có Đơn và đã nộp tem nộp phí sử dụng đường bộ để làm căn cứ xác định thời gian tạm dừng hoạt động của các phương tiện. Nay đề nghị được cấp lại Tem nộp phí sử dụng đường bộ cho các phương tiện sau đây để được tiếp tục lưu hành, bao gồm:

Số TT

Loại xe

Biển số xe

Ghi chú

1

     

2

     
       

Đơn đề nghị này được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho chủ phương tiện, 01 bản lưu tại cơ quan đăng kiểm.

 

DN/HTX KD VẬN TẢI
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÂN VIÊN ĐƠN VỊ
ĐĂNG KIỂM
(Ký và ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 89
Biểu mẫu Giao thông vận tải Xem thêm