Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu thủy sản sống

1 46

Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu thủy sản sống là biểu mẫu đơn xin cấp phép nhập khẩu hải sản sống được ban hành theo Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT. Mời các bạn cùng xem nội dung chi tiết mẫu đơn xin cấp phép nhập khẩu thủy hải sản và tải mẫu đơn về sử dụng.

Mẫu số 01

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP NHẬP KHẨU THỦY SẢN SỐNG

TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………….

………., ngày tháng năm 20….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP NHẬP KHẨU THỦY SẢN SỐNG

Kính gửi: Tổng cục Thủy sản

Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................

Địa chỉ: ……………………….…………….Mã số thuế: .....................................................

Điện thoại: …………………Số fax: …………………..E.mail: ...........................................

Thông tin về thủy sản sống nhập khẩu như sau:

TT

Tên loài (tên tiếng Việt, tên khoa học, tiếng Anh (nếu có))

Quốc gia xuất xứ

Quốc gia xuất khẩu

Mục đích nhập khẩu

Số lượng nhập khẩu (con)

Kích cỡ (kg/con)

Cửa khẩu nhập

       

□ Làm thực phẩm

     

□ Làm cảnh

□ Giải trí

□ Hội chợ, triển lãm

□ Nghiên cứu khoa học

(Bao gồm ảnh chụp in màu thủy sản sng, tên tiếng Việt, tiếng Anh, tên khoa học có xác nhận của tổ chức, cá nhân nhập khẩu)

Tên nhà xuất khẩu: ..........................................................................................................

Địa chỉ nhà xuất khẩu: .....................................................................................................

Địa chỉ nơi nuôi lưu giữ lô hàng: ....................................................................................

Đề xuất thời gian nhập khẩu: từ thời điểm ……………….đến thời điểm ......................

Đề nghị Tổng cục Thủy sản xem xét và giải quyết./.

 

 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Họ và tên, chữ ký và đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 46
Thủ tục hành chính Xem thêm