Mẫu đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm

Mẫu đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm mới nhất

Mẫu đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm là mẫu đơn đề nghị được cơ quan, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của cơ quan, doanh nghiệp, nội dung đề nghị... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm tại đây.

Mẫu đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm

Mẫu đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

..., ngày ....... tháng ....... năm ...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
NHẬP KHẨU VĂN HÓA PHẨM

Kính gửi: Sở Văn hóa - Thông tin thành phố ....

- Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: ..........................................

- Địa chỉ: ........…………......................................................................................

- Điện thoại: …...................................................................................................

Đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm dưới đây:

Số lượng, loại văn hóa phẩm: ……..................................................................

Nội dung văn hóa phẩm: ..................................................................................

- Gửi từ: ............................................................................................................

- Đến: ...............................................................................................................

- Mục đích sử dụng: .....................................................................................…

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng nội dung giấy phép nhập khẩu và quản lý, sử dụng văn hóa phẩm nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật.

Ý kiến của cơ quan chủ quản Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức)
Đánh giá bài viết
1 1.458
Thủ tục hành chính Xem thêm