Đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp

1 57

Đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp mới nhất

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được ban hành kèm theo Nghị định 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp. Đây là mẫu sử dụng cho các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp.

Nội dung của Đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐNGHỊ CHI TRẢ PHÍ BẢO HIỂM

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày tháng năm 2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-TTg ngày tháng năm 20... của Thủ tướng Chính phủ về....;

Căn cứ số lượng tham gia bảo hiểm tại địa bàn tỉnh, thành phố...

Chúng tôi là:

- [Tên đầy đủ và chính thức của doanh nghiệp bảo hiểm]

- Giấy phép thành lập và hoạt động số:……. do Bộ Tài chính cấp ngày.... tháng.... năm....

- Địa chỉ trụ sở chính:

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố... thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cho công ty chúng tôi phí bảo hiểm được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày...tháng....năm 2018.

Số tiền đề nghị chi trả: ……. đồng

Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Đơn này và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo:

(Liệt kê đầy đủ)

…., ngày.... tháng.... năm...
Đại diện trước pháp luật
Chủ tịch/Tổng Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố …;

 

Đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp

Đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp

Đánh giá bài viết
1 57

Video đang được xem nhiều

Bảo hiểm Xem thêm