Mẫu đơn đề nghị chuyển ngạch

7 27.958

Mẫu đơn đề nghị chuyển ngạch

Mẫu đơn đề nghị chuyển ngạch là mẫu đơn được cá nhân công chức, viên chức lập ra và gửi tới cơ quan cấp trên có thẩm quyền để đề nghị về việc được nâng ngạch. Mẫu đơn đề nghị với đầy đủ nội dung thông tin cá nhân của người đề nghị, cấp ngạch hiện tại, cấp bậc muốn lên ngạch... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị chuyển ngạch tại đây.

Mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn dành cho công chức

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi công chức mới nhất

Đơn xin cấp lại thẻ công chức, viên chức

Mẫu đơn đề nghị chuyển ngạch

Mẫu đơn đề nghị chuyển ngạch

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị chuyển ngạch như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NGẠCH

Từ ngạch:....................... lên ngạch:....................

Kính gửi:.............................................................

Tên tôi là: ....................................................................................................................

Ngày sinh: ...................................................................................................................

Trình độ chuyên môn đào tạo: .......................................................................................

Đang xếp ngạch: ....................... Thời gian xếp ngạch:...................................................

Hệ số lương hiện hưởng:.................................Thời gian xếp:.........................................

Chức vụ hiện nay:.........................................................................................................

Sau khi nghiên cứu điều kiện xét chuyển ngạch tại Văn bản số......... ngày .... tháng ....... năm ........ của .................Tôi thấy bản thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng ngạch và những công việc tôi đang đảm nhận đã có những phần việc theo quy định của ngạch .................................................................................

Tôi làm đơn này kính đề nghị nhà trường xem xét cho tôi được chuyển ngạch.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này là hồ sơ xét chuyển ngạch gồm:

1. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu về trình độ của ngạch cần chuyển (có chứng thực của nhà nước).

2. Bản sao quyết định tuyển dụng (có chứng thực của nhà nước)

3. Bản sao quyết định lương hiện hưởng (có chứng thực của nhà nước).

               NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
7 27.958
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm