Mẫu đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa

Mẫu đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa

Mẫu đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa là mẫu đơn đề nghị được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin đề nghị về việc công bố lại các cảng thủy nội địa. Mẫu nêu rõ thông tin của cá nhân, tổ chức đề nghị, tên cảng đề nghị được công bố... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa tại đây.

Đơn đề nghị công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa

Đơn đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa

Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa

Mẫu đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa

Mẫu đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày...... tháng...... năm......

Đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa

Kính gửi: (1)......................................................

Tên tổ chức, cá nhân (4)..............................................................................................

Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................................

Số điện thoại: ............................. Số FAX ...................................................................

Đề nghị được công bố Cảng (2) ....................................................................................

Vị trí cảng (3): từ km thứ ...................... đến km thứ ...................................................

Trên bờ (phải hay trái) ........................ sông, (kênh) .....................................................

Thuộc xã (phường) ............................., huyện (quận)....................................................

Tỉnh (thành phố): .........................................................................................................

Cảng thuộc loại (5a): ...................................................................................................

Phạm vi vùng đất sử dụng (6): .....................................................................................

Phạm vi vùng nước sử dụng (7): .................................................................................

Tóm tắt quy mô về cơ sở hạ tầng (công trình cầu tầu, kho bãi..):....................................

Loại phương tiện cảng có khả năng tiếp nhận (8): ..........................................................

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan.

Tổ chức (cá nhân) làm đơn
(Ký và đóng dấu)
Đánh giá bài viết
1 159
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu Xem thêm