Đơn đề nghị công nhận điểm du lịch

Đơn đề nghị công nhận điểm du lịch mới nhất

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Đơn đề nghị công nhận điểm du lịch được ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL về hướng dẫn Luật Du lịch. Mẫu đơn bao gồm các thông tin: Tên tổ chức, địa chỉ, điện thoại... Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Đơn đề nghị công nhận điểm du lịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

… … …, ngày … …tháng năm… ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐIỂM DU LỊCH

Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố….

- Tên tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý điểm du lịch:…………..………

- Địa chỉ:…………..…………………..………

- Điện thoại: ………………..………….. Fax:…………..………

- Email:…………..…………………..…………………..………

- Website (nếu có):…………..…………………..………

Căn cứ Luật Du lịch và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, chúng tôi thấy ….(tên điểm du lịch)... đã đáp ứng đủ điều kiện để được công nhận là điểm du lịch. Kính đề nghị Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, công nhận điểm du lịch cho....(tên điểm du lịch)...

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Chức vụ, quyền hạn)
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Đơn đề nghị công nhận điểm du lịch

Đơn đề nghị công nhận điểm du lịch

Đánh giá bài viết
1 449
Văn hóa - Du lịch - Thể thao Xem thêm