Đơn đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh

Đơn đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh mới nhất

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Đơn đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh được ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL về hướng dẫn Luật Du lịch. Mẫu đơn bao gồm các thông tin: Tên tổ chức quản lý khu du lịch, địa chỉ, điện thoại... Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Đơn đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
… … …, ngày … …tháng năm… ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN KHU DU LỊCH CẤP TỈNH

Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố.

- Tên cơ quan, tổ chức quản lý khu du lịch:

- Địa chỉ:………………………………………………………………

- Điện thoại:……………………………………………..Fax:………………………………

- Email:………………………………………………………………

- Website (nếu có):………………………………………………………………

Căn cứ Luật Du lịch và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, chúng tôi thấy ……(tên khu du lịch) đã đáp ứng đủ điều kiện để được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh. Kính đề nghị Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố….. công nhận khu du lịch cho....(tên khu du lịch)... là khu du lịch cấp tỉnh.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Chức vụ, quyền hạn)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đơn đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh

Đơn đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh

Đánh giá bài viết
1 261
Văn hóa - Du lịch - Thể thao Xem thêm