Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

1 3.920

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai là mẫu đơn được cá nhân người sử dụng đất gửi tới cơ quan có thẩm quyền về việc đăng ký biến động đất đai cũng như những tài sản gắn liền với đất. Mẫu nêu rõ lý do biến động kèm theo là xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã, ý kiến của cơ quan đăng ký đất đai. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đăng ký biến động đất đai tại đây.

Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính đất đai

Đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đăng ký biến động đất đai như sau:

Mẫu số 09/ĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

Kính gửi: ................................................

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ..... Quyển .....

Ngày ...../...../........

Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa): ........................................................................................

1.2. Địa chỉ(1): .........................................................................................................

2. Giấy chứng nhận đã cấp

2.1. Số vào sổ cấp GCN: ........................................................................................;

2.2. Số phát hành GCN: ..........................................................................................;

2.3. Ngày cấp GCN .../.../.............;

3. Nội dung biến động về: ........................................................................................

3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

- ...................................................;

.....................................................;

.....................................................;

3.2. Nội dung sau khi biến động:

- ...............................................;

.................................................;

.................................................;

4. Lý do biến động

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận đã cấp:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  ............, ngày .... tháng ... năm ...
                              Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Ngày ...... tháng ...... năm ......

Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày ...... tháng ...... năm ......

TM. Ủy ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Ngày ...... tháng ...... năm ......

Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày ...... tháng ...... năm ......

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Ngày ...... tháng ...... năm ......

Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày ...... tháng ...... năm ......

Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.

Chú ý: Mẫu đơn này sử dụng trong các trường hợp: chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; từ hình thức thuê đất trả tiền một lần sang hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; chuyển mục đích sử dụng đất; gia hạn sử dụng đất; đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin về giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân; thay đổi địa chỉ; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính về đất đai; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận, đính chính giấy chứng nhận.

Đánh giá bài viết
1 3.920
Xây dựng - Nhà đất Xem thêm