Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung

2 1.327

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc điều chỉnh nội dung trong đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung đề nghị cần thay đổi. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung tại đây.

Hợp đồng tư vấn xây dựng

Hướng dẫn hạch toán kế toán xây dựng

Mẫu đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung như sau:

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG

Kính gửi:................................................................. (1)

Tôi tên:.....................................................sinh năm:......................................................

Chứng minh nhân dân số: do:.............................. cấp ngày: ...........................................

Địa chỉ thường trú:...................Số nhà:........ đường: ......................phường (xã): quận (huyện): .................

- Là chủ đầu tư công trình tại số: .............đường:................phường (xã):............  quận (huyện): ..........đã được 2 cấp Giấy phép xây dựng số:.............   ngày….tháng…. năm…...

- Công trình xây dựng được hoàn công theo Biên bản kiểm tra hoàn công số……….ngày......tháng.....năm…do.........cấp.

Nay đề nghị điều chỉnh nội dung như sau (2):

+ Nội dung trong:

Giấy phép xây dựng ......... Biên bản kiểm tra hoàn công .......

+ Nội dung đề nghị điều chỉnh: .....................................................................................

..................................................................................................................................

  ............., ngày....tháng...năm....

Đính kèm:

- ...........................

- ...........................

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

(2) Đánh dấu X vào ô thích hợp

Đánh giá bài viết
2 1.327
Xây dựng - Nhà đất Xem thêm