Đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài được ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

TÊN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
(ENTERPRISE, ORGANIZATION)

Số (No): /
V/v đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.
Suggestion for extension of work permit

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence- Freedom- Happiness
----------------

……, ngày … tháng … năm …….
……, date … month … year ……..

Kính gửi: …………………………………………..

To:........................................................................

1. Tên doanh nghiệp, tổ chức: …………………………………

Enterprise, organization:

2. Địa chỉ:…………………………………

Address:

3. Điện thoại:…………………………………

Telephone number (Tel):

4. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số:…………………………………

Permission for business (No):

5. Cơ quan cấp: ………………………………………….. Ngày cấp:…………………

Place of issue Date of issue

6. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động):…………………………………

Fields of business:

Đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho:

Suggestion for issuance of work permit for

Ông (bà): …………………………………………….Quốc tịch: …………………………………

Mr. (Ms.) Nationality:

Vị trí công việc:……………………………………………………………………

Job assignment:

Hình thức bị xử lý kỷ luật lao động trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức (nếu có)

The forms to be disciplined in the period of time at enterprise, organizations (if any)

Giấy phép lao động số:…………………… Cấp ngày: …………………………………

Work permit No dated

Cơ quan cấp: …………………………………

Issued by

Thời hạn gia hạn từ ngày / / đến ngày / /

Extension period of work from ……………….To………………….

Doanh nghiệp, tổ chức: …………………………………

Enterprise, organization

đã đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế: …………………………………

trained Vietnamese employee for subsitution

Họ và tên: ……………………………………Giới tính: …………………………………

Full name Sex

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………

Date of birth (DD-MM-YY)

Lĩnh vực đào tạo:…………………………………

Training field

Thời gian đào tạo:…………………………………

Training period

Kinh phí đào tạo: …………………………………

Training expenditure

Lý do chưa đào tạo được người lao động Việt Nam để thay thế:

Reasons are still unable to train Vietnamese employees for substitution

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu đơn vị.

Đại diện người sử dụng lao động
On behalf of employer
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature and stamp)

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Đánh giá bài viết
1 56
Thủ tục hành chính Xem thêm