Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất

Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất mới nhất

Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc giải quyết chế độ tử tuất. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin người làm đơn, thời gian từ trần, nội dung đề nghị giải quyết... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT

(Đối với người được cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn ở nước ngoài đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất)

Kính gửi :.....................................................................

Tên tôi là ………………………… Số CMTND................................................................................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................................................

là thân nhân (nêu rõ mối quan hệ thân nhân với người lao động):.................................................

của ông (bà) …………………..………Sinh ngày: ...........................................................................

Được cử đi (hợp tác lao động, học tập, thực tập, làm chuyên gia):................................................

tại (tên đơn vị, tổ chức và tên nước):..............................................................................................

Đơn vị cử đi: ...................................................................................................................................

Cơ quan chủ quản (Bộ, ngành): .....................................................................................................

Thời hạn làm việc ghi trong Quyết định của đơn vị cử đi: từ………. đến........................................

Thời điểm về nước: ngày.......tháng ...... năm...............................................................................

Lý do về nước:.................................................................................................................................

Được chuyển trả về đơn vị:.............................................................................................................

Ông (bà).................................. đã từ trần ngày.... tháng .... năm.....................................................

Từ khi về nước đến khi từ trần, ông (bà) …………………………………. chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc, chế độ bảo hiểm xã hội.

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây của tôi là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Đề nghị..................................................... lập hồ sơ và làm thủ tục giải quyết chế độ tử tuất đối với ông (bà)......................... ./.

........, ngày...tháng...năm...

........, ngày...tháng...năm...

Xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú
(Ký, đóng dấu)

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Mẫu này áp dụng đối với thân nhân của người lao động đã chết sau khi về nước nhưng thân nhân chưa được hưởng trợ cấp tuất;

- Uỷ ban nhân dân xã, phường xác nhận mối quan hệ của người viết đơn với ngườilao động.

Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất

Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ tử tuất

Đánh giá bài viết
1 2.331
Việc làm - Nhân sự Xem thêm