Mẫu đơn đề nghị giải quyết việc làm

4 1.716

Mẫu đơn đề nghị giải quyết việc làm

Mẫu đơn đề nghị giải quyết việc làm là mẫu đơn đề nghị được cá nhân người lao động lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc giải quyết việc làm. Mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, trình độ học vấn chuyên môn, nguyện vọng vị trí công việc... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị giải quyết việc làm tại đây.

Mẫu đơn xin việc viết tay chuẩn nhất

CV xin việc ngành kỹ thuật ứng dụng

Cách viết email xin việc

Mẫu đơn đề nghị giải quyết việc làm

Mẫu đơn đề nghị giải quyết việc làm

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị giải quyết việc làm như sau:

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

Kính gửi: Sở Nội vụ thành phố ............

01. Họ và tên:......................................................... Giới tính:......................................

02. Ngày, tháng, năm sinh:.......................................... Nơi sinh:...................................

03. Hộ khẩu thường trú:...............................................................................................

04. Điện thoại liên lạc:..................................................................................................

05. Địa chỉ email cá nhân:............................................................................................

06. Trình độ chuyên môn đã được đào tạo:...................................................................

Chuyên ngành đào tạo:................................................................................................

Tại (Đại học, Học viện):...............................................................................................

Tốt nghiệp đại học hạng (giỏi, khá, TB khá…):...............................................................

Năm tốt nghiệp:...........................................................................................................

07. Trình độ ngoại ngữ:................................................................................................

08. Trình độ tin học:.....................................................................................................

09. Ngày vào Đoàn:................................ Ngày vào Đảng:.............................................

10. Tình trạng sức khoẻ:...................... Chiều cao:............................ Cân nặng:............

11. Đối tượng hưởng chính sách:.................................................................................

12. Công việc thành thạo hiện nay (nếu có):...................................................................

13. Công việc có thể đảm nhận:....................................................................................

14. Nguyện vọng được bố trí công tác tại cơ quan, đơn vị, lĩnh vực công tác:..................

Nếu được tiếp nhận, tôi cam đoan chấp hành đúng các chủ trương chính sách của Nhà nước, của thành phố và quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị được phân bổ công tác.

Kính đơn./.

                         ..........., ngày....tháng....năm....
  Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
4 1.716
Việc làm - Nhân sự Xem thêm