Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng

3 8.066

Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng

VnDoc.com xin gửi đến các bạn đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ kinh phí xã hội để bạn đọc cùng tham khảo. Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc hỗ trợ kinh phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Mẫu nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn và có sự xác nhận của UBND xã. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng tại đây.

Thủ tục hưởng chế độ mai táng phí và trợ cấp 1 lần đối với người có công cách mạng

Mẫu số 08-HSB: Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng

Mẫu số 30-CBH: Giấy đề nghị tạm ứng mai táng

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............ngày......... tháng .....năm 20......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội

                            Kính gửi:

 

- Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)...........

- Uỷ ban nhân dân huyện (thành phố)............

Tên tôi là: .................................................................... Nam, nữ.....................................

Xã (phường, thị trấn) ...................................... huyện (TP)................................................

Tỉnh.................................................................................................................................

Có quan hệ với người chết: ............................ đã đứng ra tổ chức lễ tang cho .....................................là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đã qua đời ngày tháng năm 20..... tại ............................ (giấy chứng tử số ............ ngày tháng năm 20..... do UBND xã ................................cấp).

Vậy tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được hưởng chế độ hỗ trợ kinh phí mai táng cho ............ nêu trên.

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Xác nhận của Trưởng thôn

xác nhận trường hợp ông (bà)...........
nêu trên là đúng, đề nghị UBND xã, huyện
xem xét hỗ trợ kinh phí mai táng.

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã

UBND xã....................................................

Xác nhận trường hợp trên là đúng đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí mai táng cho .................. theo quy định.

                             Chủ tịch UBND xã
(Ký tên, đóng dấu)
3 8.066
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng để xem.
Thủ tục hành chính Xem thêm