Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa

Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa được dùng cho đối tượng cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em ở những nơi có hoàn cảnh khó khăn như vùng biên giới, vùng núi, hải đảo.... xin hỗ trợ bữa ăn trưa cho con em mình. Đây là mẫu đơn mới nhất vừa được VnDoc.com cập nhật và muốn gửi tới các bạn.

Nội dung cơ bản của đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA

(Dùng cho cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em học tại các cơ sở giáo dục mầm non)

Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục mầm non)

Họ và tên (1):..................................................................

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ, người đang nhận nuôi) của em (2):...........................

Hiện đang học tại lớp:.....................

Trường:.........................................

Thuộc đối tượng (3):............................

  • Có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới.
  • Có cha mẹ thường trú tại các xã núi cao.
  • Có cha mẹ thường trú tại các xã hải đảo.
  • Có cha mẹ thường trú tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
  • Mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.
  • Bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.
  • Cha mẹ thuộc diện hộ nghèo.

Căn cứ vào Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp tiền hỗ trợ ăn trưa cho em: ......................................... (2) theo quy định và chế độ hiện hành./.

 

.........., ngày .... tháng .... năm ...........

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 (1) Ghi họ, tên cha mẹ (hoặc người giám hộ, người đang nhận nuôi trẻ đối với trẻ em mồ côi hoặc bị bỏ rơi chưa có người giám hộ) của trẻ em học tại cơ sở giáo dục mầm non.

(2) Ghi tên trẻ em năm tuổi đang học mẫu giáo.

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ) của trẻ em đánh dấu vào ô tương ứng.

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa

Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh

Đánh giá bài viết
1 11.787
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm