Đơn đề nghị mua hóa đơn

6 65.068

Đơn đề nghị mua hóa đơn

Đơn đề nghị mua hóa đơn là giấy tờ cần thiết khi các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành khi muốn mua hoá đơn, biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 01/06/2014 của Bộ Tài chính quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đơn đề nghị mua hóa đơn

Đơn đề nghị mua hóa đơn

Nội dung cơ bản của đơn đề nghị mua hóa đơn:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

………, ngày……… tháng……… năm………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN

Kính gửi:…………………………………………………………………………

I. Tổ chức, cá nhân đề nghị mua hóa đơn:……………………………………………………....

1. Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế):………………………………………………...

2. Mã số thuế:…………………………………………………………………………………............

3. Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế):…………………………………………….........

4. Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế):………………………………............

5. Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………..........

+ Cố định:………………………………………………………………………………………...........

+ Di động:………………………………………………………………………………………...........

6. Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế):……………………......……..........

7. Vốn điều lệ (ghi theo số đã góp đủ):……………………………………………………………...

8. Số lượng lao động:……………………………………………………………………………......

9. Tên người mua hóa đơn (Đối với hộ kinh doanh thì tên người mua hóa đơn là chủ hộ kinh

doanh, trường hợp chủ hộ ủy quyền cho người khác thì phải kèm giấy ủy quyền):…..…........

Số CMND người đi mua hóa đơn:………………………………………………………………....

Ngày cấp:................................................... Nơi cấp:.......................................................

II. Số lượng hóa đơn, chứng từ đề nghị mua:

Đề nghị cơ quan thuế bán hóa đơn, chứng từ để sử dụng theo số lượng và loại như sau:

Đơn vị tính: Số

STT Loại
hóa đơn, chứng từ
Tồn đầu
kỳ trước
Số lượng
mua kỳ
trước
Sử dụng trong kỳ Còn
cuối kỳ
Số lượng mua
kỳ này
Sử dụng Xóa bỏ Mất Hủy Cộng
                     
                     

Tôi xin cam kết:

Đã nghiên cứu kỹ các quy định trong Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

Quản lý và sử dụng hoá đơn do cơ quan thuế phát hành đúng quy định. Nếu vi phạm tổ chức, cá nhân xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ghi chú:

- Hộ, cá nhân kinh doanh không cần đóng dấu. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Trong File tải về có cả bản PDF và DOC, các bạn chú ý để tải được văn bản mà mình mong muốn.

Hy vọng rằng các bạn tìm thấy nhiều tài liệu hữu ích với bản thân trên VnDoc.com

Đánh giá bài viết
6 65.068
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm