Đơn đề nghị tập huấn cấp chứng nhận dạy lái xe

1 48

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẬP HUẤN, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE
(Kèm theo Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẬP HUẤN, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE

Kính gửi: Cơ quan có thẩm quyền.

Tôi là: ............................................................. Quốc tịch: .....................................................

Sinh ngày: .......................tháng .....................năm ............................Nam, Nữ ...................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .........................................................................................

Nơi cư trú: ............................................................................................................................

Có giấy chứng minh nhân dân số: ..............., cấp ngày .............tháng..............năm ...........

Nơi cấp: ................................................................................................................................

Có giấy phép lái xe số: .........................., hạng .....................do: .........................................

cấp ngày ....................tháng ....................năm ....................

Đề nghị cho tôi được tham gia tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe hạng......

Gửi kèm theo:

- 01 bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp;

- 01 bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;

- 02 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm, chụp trong thời gian không quá 06 tháng.

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

 

............., ngày......tháng.......năm 20....
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

Đánh giá bài viết
1 48
Thủ tục hành chính Xem thêm