Đơn đề nghị thay đổi nơi cấp C/O

Đơn đề nghị thay đổi nơi cấp C/O mới nhất

C/O (tên viết tắt của Certificate of Origin) là giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc hàng hóa. VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Đơn đề nghị thay đổi nơi cấp C/O được ban hành kèm theo Nghị định 31/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.

Nội dung của Đơn đề nghị thay đổi nơi cấp C/O

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……..

…….., ngày tháng năm 20…

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐI NƠI CẤP C/O

Kính gửi: Tên cơ quan, tổ chức cấp C/O hiện tại

Tên thương nhân: ............................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính*: …………………..Số điện thoại: ………..……….Số fax: ……………

- Địa chỉ website (nếu có): ..............................................................................................

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ...... do ………… (tên cơ quan cấp) ……………..cấp ngày.... tháng..... năm …...

- Mã số thuế: ....................................................................................................................

1. Căn cứ Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa, thương nhân đề nghị được thay đổi nơi cấp C/O với các thông tin sau:

- Từ: Tên cơ quan, tổ chức cấp C/O hiện tại.

- Đến: Tên cơ quan, tổ chức cấp C/O khác.

2. Các lý do thay đổi nơi cấp C/O khác với nơi đăng ký hồ sơ thương nhân hiện tại, bao gồm:

- Thuận lợi hóa thủ tục xuất khẩu hàng hóa của thương nhân.

- Các lý do khác (nếu có): ...............................................................................................

3. Thương nhân xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được khai tại Đơn này và hồ sơ đính kèm đơn này. Thương nhân cam kết thực hiện theo đúng các quy định về xuất xứ hàng hóa của Nghị định này.

 

Người đại diện
theo pháp luật của thương nhân
…………………………………….
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Lưu ý: (*) Mục địa chỉ trụ sở chính: Đề nghị ghi cụ thể, chính xác số nhà (nếu có); đường/phố (hoặc thôn, xóm, ấp); xã/phường/thị trấn; huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố.

Đơn đề nghị thay đổi nơi cấp C/O

Đơn đề nghị thay đổi nơi cấp C/O

Đánh giá bài viết
1 454
Biểu mẫu Xuất - Nhập khẩu Xem thêm