Đơn đề nghị trả lại phù hiệu biển hiệu

Mẫu đơn xin trả lại phù hiệu, biển hiệu

Đơn đề nghị trả lại phù hiệu biển hiệu là biểu mẫu đơn xin trả lại phù hiệu, biển hiệu của phương tiện giao thông. Mẫu đơn được ban hành theo Thông tư 133/2014/TT-BTC.

PHỤ LỤC SỐ 15

TÊN ĐƠN VỊ ......
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………….

….. ngày … tháng … năm 201 …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Trả lại phù hiệu, biển hiệu

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải ………………

Tên tôi là: …………………………..

Số CMND ……………….. cấp tại ………………… cấp ngày: ……………………..

Đại diện cho: ……………………..…………………………………….…....………….

Giấy giới thiệu số: ……………………………………………………..……..…………

Ngày.../.../201…., tôi đã có Đơn và đã nộp phù hiệu, biển hiệu để làm căn cứ xác định thời gian tạm dừng hoạt động của các phương tiện. Nay tôi là đơn này đề nghị quý Sở xem xét trả lại phù hiệu, biển hiệu cho các phương tiện sau đây để được tiếp tục lưu hành, bao gồm:

Số TT

Loại xe

Biển số xe

Đơn vị cấp

Số phù hiệu, biển hiệu

Tôi xin cảm ơn!

Người làm đơn
(Ký tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 890
Thủ tục hành chính Xem thêm