Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án dùng cho trường hợp ủy quyền

Mẫu đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án dùng cho trường hợp ủy quyền mới nhất

Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án dùng cho trường hợp ủy quyền là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc xác nhận tình trạng tiền án dùng cho trường hợp ủy quyền. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin của người làm đơn, người ủy quyền, nội dung ủy quyền... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án dùng cho trường hợp ủy quyền tại đây.

Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án

Thủ tục xin cấp giấy xác nhận không tiền án

Mẫu danh sách người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền

Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án dùng cho trường hợp ủy quyền

Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án dùng cho trường hợp ủy quyền

Nội dung cơ bản của đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án dùng cho trường hợp ủy quyền như sau:

Mẫu 1b/XNTA (C27)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG TIỀN ÁN
(Dùng cho trường hợp uỷ quyền)

Kính gửi:.............................................................................................(1)

Tên tôi là:........................................................................................Nam/nữ..............................

Tên gọi khác:.............................................................................................................................

Sinh ngày........./......../................, tại..........................................................................................

Nguyên quán:............................................................................................................................

Nơi đăng ký NKTT: ...................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:.........................................................................................................................

Nghề nghiệp, nơi làm việc:........................................................................................................

..................................................................................................................................................

CMND/hộ chiếu số:......................cấp ngày ......./......./........ , tại..............................................

Được sự uỷ quyền của ông/bà.....................................theo Giấy uỷ quyền ngày....../....../.......

Tôi làm đơn này đề nghị (1).........................................................................cấp giấy xác nhận không tiền án cho ông/bà..............................................................................

PHẦN KHAI VỀ NGƯỜI UỶ QUYỀN:

Họ tên ...........................................................................................Nam/nữ...............................

Tên gọi khác:.............................................................................................................................

Sinh ngày........./......../................, tại..........................................................................................

Nguyên quán:............................................................................................................................

Nơi đăng ký NKTT: ....................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:.........................................................................................................................

Nghề nghiệp, nơi làm việc:.......................................................................................................

..................................................................................................................................................

CMND/hộ chiếu số:......................cấp ngày ......./......./........, tại..............................................

PHẦN KHAI VỀ CHA, MẸ CỦA NGƯỜI UỶ QUYỀN:

CHA MẸ

Họ tên:...........................................

Sinh ngày.......tháng........năm......

Nguyên quán:..............................

..................................................

Nơi đăng ký NKTT:......................

..................................................

Chỗ ở hiện nay:..........................

Họ tên:.........................................................

Sinh ngày.........tháng.........năm......................

Nguyên quán:................................................

Nơi đăng ký NKTT:.........................................

....................................................................

Chỗ ở hiện nay:..............................................

.....................................................................

PHẦN KHAI VỀ QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM CỦA NGƯỜI UỶ QUYỀN:
(Từ khi đủ 14 tuổi trở lên)

Từ tháng, năm
Đến tháng, năm

.................................................

.................................................

.................................................

................................................

.................................................

................................................

.................................................

CƯ TRÚ TẠI
(Ghi rõ thôn, xã, huyện, tỉnh hoặc số nhà, tổ dân phố, phường/thị trấn, quận/thị xã...)

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Tôi đảm bảo việc trình bày trong đơn là đúng và mong được sự quan tâm giải quyết của quý Cơ quan./.
................ngày.......tháng.......năm........
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Phòng Hồ sơ Công an tỉnh/TP hoặc Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát - Bộ Công an.

Đánh giá bài viết
1 464
Thủ tục hành chính Xem thêm