Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án

3 4.112

Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án

Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án là mẫu đơn mà VnDoc.com xin gửi đến quý độc giả tham khảo, phục vụ trong quá trình làm thủ tục cấp giấy xác nhận không tiền án tại Cục Hồ sơ Cảnh sát, mời các bạn cùng xem. Tiện lợi, dễ tìm kiếm và dễ sử dụng là điều mà VnDoc.com luôn mong muốn mang đến cho bạn đọc.

Thủ tục xin cấp giấy xác nhận không tiền án

Mẫu đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Mẫu giấy xác nhận thân nhân

Mẫu 1a/XNTA (C27)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG TIỀN ÁN 

 Kính gửi:.........................................................................................(1)

Tên tôi là: ........................................................................................Nam/nữ.............................

Tên gọi khác:.............................................................................................................................

Sinh ngày........./......../................, tại..........................................................................................

Nguyên quán:.............................................................................................................................

Nơi đăng ký NKTT: ...................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..........................................................................................................................

Nghề nghiệp, nơi làm việc:.........................................................................................................

...................................................................................................................................................

CMND/hộ chiếu số:......................cấp ngày ......./......./..........., tại.............................................

PHẦN KHAI VỀ CHA, MẸ:

CHA MẸ

Họ tên:.............................................................

Sinh ngày.........tháng.........năm................

Nguyên quán:........................................................

Nơi đăng ký NKTT:...................................

Chỗ ở hiện nay:............................................

Họ tên:.................................................................

Sinh ngày.........tháng.........năm......................

Nguyên quán:................................................

Nơi đăng ký NKTT:......................................

Chỗ ở hiện nay:.................................................

PHẦN KHAI VỀ QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM CỦA BẢN THÂN:
(Từ khi đủ 14 tuổi trở lên)

Từ tháng, năm Đến tháng, năm

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

CƯ TRÚ TẠI
(Ghi rõ thôn, xã, huyện, tỉnh hoặc số nhà, tổ dân phố, phường/thị trấn, quận/thị xã...)

..............................................................................................

..............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Từ tháng, năm Đến tháng, năm

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

CƯ TRÚ TẠI
(Ghi rõ thôn, xã, huyện, tỉnh hoặc số nhà, tổ dân phố, phường/thị trấn, quận/thị xã...)

.................................................................................................

.................................................................................................

..............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Tôi cam đoan sơ lược lý lịch khai trên là đúng, đề nghị (1) ........................................ cấp cho tôi giấy xác nhận không tiền án để.................................................................../.
    ................ngày.......tháng.......năm........
          NGƯỜI LÀM ĐƠN
         (Ký và ghi rõ họ tên)

 Ghi chú:

(1) Phòng Hồ sơ Công an tỉnh/TP hoặc Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát - Bộ Công an.

Đánh giá bài viết
3 4.112
Thủ tục hành chính Xem thêm