Đơn dự thầu

3 27.279

Mẫu đơn dự thầu xây dựng

Mẫu đơn dự thầu xây dựng rất cần thiết khi doanh nghiệp hoặc bên dự thầu muốn tham gia vào quá trình thầu xây dựng. Đơn dự thầu trong hồ sơ mời thầu xây lắp là văn bản chuẩn và quan trọng trong hồ sơ dự thầu, trong đó đề cập tới thông tin của nhà thầu, tên gói thầu và giá trị gói thầu cùng biểu giá kèm theo. Trong mẫu đơn dự thầu thuộc hồ sơ mời thầu xây lắp, chủ thầu cần nêu rõ thời gian cam kết thực hiện gói thầu. Mẫu đơn này được lập bởi đại diện hợp pháp của nhà thầu hoặc đại diện nhà thầu với giấy ủy quyền kèm theo. VnDoc.com xin giới thiệu mẫu Đơn dự thầu được ban hành theo Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

ĐƠN DỰ THẦU

Kính gửi: ………………… (Bên mời thầu)

1. Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu của (Bên mời thầu) tổ chức lựa chọn chủ đầu tư­ dự án KĐTM (tên dự án), chúng tôi, ngư­ời ký tên d­ưới đây đề nghị được tham dự thầu để thực hiện dự án KĐTM (tên dự án).

2. Chúng tôi xác nhận tài liệu kèm theo đây là bộ phận trong hồ sơ dự thầu của chúng tôi.

3. Nếu chúng tôi đư­ợc lựa chọn làm chủ đầu tư­ dự án KĐTM (tên dự án) chúng tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký kết với bên mời thầu.

4. Hồ sơ dự thầu của chúng tôi có hiệu lực đến ngày ….. tháng …. năm …

5. Hồ sơ dự thầu này cùng với văn bản phê duyệt kết qủa lựa chọn chủ đầu tư, văn bản thông báo trúng thầu của (Bên mời thầu) sẽ hình thành một hợp đồng ràng buộc giữa hai bên.

 

................., ngày........tháng.......năm.........

Đại diện nhà đầu tư
(Ký tên, đóng dấu)

3 27.279
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn dự thầu để xem.
Xây dựng - Nhà đất Xem thêm