Đơn khiếu nại Biểu mẫu số 01A-KN về đơn khiếu nại

Giới thiệu

Đơn khiếu nại

Mẫu đơn khiếu nại là mẫu đơn được dùng trong việc kiện cáo, yêu cầu giải quyết những vấn đề gây thiệt hại hoặc tổn thất do cơ quan, tổ chức hay cá nhân gây ra cho người bị hại. Mẫu đơn này ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ.

Mẫu giấy biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo

Mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh

Mẫu đơn xin khiếu nại

Mẫu đơn khiếu nại hoặc tố cáo

Biểu mẫu số 01A-KN về đơn khiếu nại

Biểu mẫu số 01A-KN về đơn khiếu nại

Nội dung chi tiết của Biểu mẫu số 01A-KN về đơn khiếu nại, mời các bạn tham khảo:

Mẫu số 01A-KN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
————————

........, ngày ..... tháng .... năm......

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: .............................................................................(1)

Họ và tên: ............................................(2); Mã số hồ sơ ...........................................................(3)

Địa chỉ: ........................................................................................................................................

Khiếu nại.................................................................................................................................... (4)

Nội dung khiếu nại..................................................................................................................... (5)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo - nếu có).

Người khiếu nại

(ký và ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ tên của người khiếu nại,

  • Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.
  • Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính gì, của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

  • Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;
  • Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có).
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn khiếu nại để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Khiếu nại - Tố cáo