Đơn khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại

1 2.197

Mẫu đơn khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại mới nhất

Khi muốn khởi kiện đối với những tranh chấp thương mại, thời điểm mà chủ thể được quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật là 02 năm. Trong đó hồ sơ khởi kiện phải thật đầy đủ, trong đó Mẫu đơn khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại là không thể thiếu. Mẫu đơn khởi kiện nêu rõ bên khởi kiện, bên bị kiện, nội dung khởi kiện... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại tại đây.

Đơn khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại

Đơn khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại

Nội dung cơ bản của đơn khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

ĐƠN KHỞI KIỆN
VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận (huyện)....................................................

Bên khởi kiện:....................................................................................................................................

(Nếu người khởi kiện là cá nhân thi ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thi ghi rõ tên cơ quan, tổ chức - người đại diện hợp pháp).

Địa chỉ:..............................................................................................................................................

Bên bị kiện:........................................................................................................................................

(Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức - người đại diện hợp pháp).

Địa chỉ:...............................................................................................................................................

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:........................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................................................

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(Nếu có ghi rõ họ tên, địa chỉ)

- Yêu cầu Tòa án giải quyết các vấn đề sau đối với Bên bị kiện

Nêu rõ căn cứ khởi kiện

Nêu rõ những yêu cầu cụ thể để nghị Tòa án giải quyết

- Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm:

.........................................................................................................................................................

(Ghi rõ và đánh số thứ tự)

- Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án

..............., ngày......tháng......năm.......
        NGƯỜI KHỞI KIỆN
       (Ký và ghi rõ họ tên)

(Người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp phải ký và đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 2.197
Khiếu nại - Tố cáo Xem thêm