Đơn rút tố cáo

Mẫu đơn xin rút tố cáo

Đơn rút tố cáobiểu mẫu đơn xin rút tố cáo được ban hành theo nghị định 31/2019/NĐ-CP về việc hướng dẫn Luật tố cáo 2018 mới nhất.

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…(1)…, ngày... tháng...năm...

ĐƠN RÚT TỐ CÁO

Kính gửi: …………………..(2)……………………….

Tên tôi là:………………………………(3) ………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

Tôi đề nghị với …………….(2)....cho tôi rút nội dung tố cáo …………….………(4)

 

 

NGƯỜI RÚT TỐ CÁO (3)
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Địa danh.

(2) Chức vụ, chức danh của người giải quyết tố cáo.

(3) Họ và tên người làm đơn rút tố cáo. Trường hợp nhiều người tố cáo thì có chữ ký (hoặc điểm chỉ) của người đại diện hoặc những người tố cáo.

(4) Ghi rõ từng nội dung tố cáo được rút hoặc rút toàn bộ nội dung tố cáo trong đơn tố cáo ngày ...tháng... năm....

Đánh giá bài viết
1 1.591
Khiếu nại - Tố cáo Xem thêm