Đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý

Biểu mẫu đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý

Mẫu đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý là biểu mẫu đơn được lập ra để các cá nhân, tổ chức đã yêu cầu trợ giúp pháp lý xin thôi không trợ giúp pháp lý từ bên thứ 3 nữa. Mời các bạn tham khảo bài viết sau đây để biết thêm chi tiết.

Nội dung đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý

 

Mẫu số 05-TP-TGPL
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

                                             …………, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN RÚT YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

            Kính gửi: ……………….(1)…………………………………

Tôi là (họ và tên): …………………….. (2) hoặc (3) ……………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………….. Giới tính: .................................................

Địa chỉ liên hệ: …………………………..………………………………………………………...

Điện thoại: ………………………………………..………………………………………………..

CMND/Thẻ căn cước công dân số: ……………………………………………………...……..

Ngày cấp ……………………………… Nơi cấp ………………………………………………..

Nghề nghiệp: ………………………………………………………..Dân tộc: …………………..

Là người được trợ giúp pháp lý

Hoặc là giám hộ của người được trợ giúp pháp lý …………….(2)…………………….. đang được ……………………….(1)………………………. trợ giúp pháp lý.

Đến nay, do không còn nhu cầu trợ giúp pháp lý, căn cứ vào khoản 6 Điều 8 của Luật Trợ giúp pháp lý, tôi xin rút yêu cầu trợ giúp pháp lý, đề nghị …………..(1)…………… xem xét, quyết định.

                                          NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                          (Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

Chú thích:

(1): Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý;

(2): Họ và tên người được trợ giúp pháp lý;

(3): Họ và tên người giám hộ của người được trợ giúp pháp lý.

Mẫu đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý

Đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý

Đánh giá bài viết
1 314
Khiếu nại - Tố cáo Xem thêm